Ulubiona książka z klocków LEGO

280

Z okazji Międzynarodowego Dnia LEGO zapraszamy do wspólnej zabawy. Zbuduj z klocków LEGO historię z ulubionej książki. Zrób zdjęcie samej budowli i prześlij na adres osiedle@biblioteka-piaseczno.pl. W mailu podaj imię i nazwisko autora pracy (lub samo imię) i tytuł książki, na podstawie której została wykonana budowla.
Akcja dla wszystkich miłośników LEGO.
Czas trwania akcji od 28 stycznia do 5 lutego 2023.
Z przesłanych prac powstanie galeria na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl  oraz na Facebooku www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/.
Przed przystąpieniem do Akcji zapoznaj się z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie.
 
Regulamin Akcji „Ulubiona książka z klocków LEGO” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie
 
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w Akcji „Ulubiona książka z klocków LEGO” zwanej dalej „Akcją”.

Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
Realizatorem Akcji jest filia Piaseczno-Centrum, ul. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno.
Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie.
Akcja trwa od 28 stycznia do 5 lutego 2023 roku.

Zasady i warunki uczestniczenia w Akcji

Udział w Akcji mogą wziąć wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.
Akcja polega na przedstawieniu historii z ulubionej książki za pomocą klocków LEGO. Zdjęcie pracy należy przesłać mailem na adres osiedle@biblioteka-piaseczno.pl wpisując w temacie wiadomości: Ulubiona książka z klocków LEGO.
Na zdjęciu nie może być osób, tylko sama praca wykonana z klocków LEGO. W mailu należy podać imię i nazwisko autora pracy (lub samo imię) i tytuł książki, na podstawie której została wykonana budowla.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac przesłanych do Akcji, umieszczania ich na stronach internetowych i w mediach, podając dane autora pracy (imię i nazwisko lub samo imię).  
Wszystkie przesłane prace będą wykorzystywane przez Organizatora w celu promocji jego statutowej działalności i zostaną zaprezentowane na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl, na Facebooku www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/.

Reklamacje i odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia na Akcję ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika warsztatów.
Jeżeli Uczestnik Akcji ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Akcji może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres osiedle@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.plw sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Akcji.
Zasady udziału i przebieg Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Rodzice/opiekunowie dzieci zapoznają się z Obowiązkami Informacyjnymi A i B. 
Osoby dorosłe zapoznają się z Obowiązkiem Informacyjnym A.
 
Obowiązek Informacyjny A
Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Osoba dorosła), (Rodzic/Opiekun prawny)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
Inspektor ochrony danych: adres siedziby –  Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:

– przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do Akcji;
– przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Akcję. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Obowiązek Informacyjny B
Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą (Osoba nieletnia)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
Inspektor ochrony danych: adres siedziby –  Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl
Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:

– przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do Akcji;
– przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko autora pracy.
Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa.
Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Akcję. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Jeżeli przetwarzanie odbywa się podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic/opiekun prawny.
Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Artykuł Ulubiona książka z klocków LEGO pochodzi z serwisu Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Ulubiona książka z klocków LEGO