Użytek ekologiczny “Redutowa”

2415
Redutowa Kotyrki. Na zdjęciu ścieżka wśród zieleni
foto Łukasz Wyleziński

Rada Miejska zdecydowała o ustanowieniu użytku ekologicznego „Redutowa”. Zielony teren u zbiegu ulic Jaremy, Okrężnej i Redutowej w Piasecznie powinien pozostać maksymalnie niezmieniony.

Zielony teren popularnie zwany “Kotyrkami” na mocy Uchwały Nr 1242/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 roku został ustanowiony użytkiem ekologicznym „Redutowa”. Większość obszaru, na którym znajduje się ww. użytek stanowi priorytetowe w skali Wspólnoty UE zbiorowisko lasu łęgowego (kod siedliska przyrodniczego 91E0*), co w skali jego położenia w obrębie zabudowy miejskiej jest obecnie ewenementem. Znajduje się tutaj również nieduży płat bagiennego olsu Ribeso-nigri Alnetum.

Decyzję radnych poprzedziła inwentaryzacja przyrodnicza terenu położonego między ulicami Jaremy, Okrężną i Redutową. Podczas inwentaryzacji wykryto stanowisko rozrodcze żaby trawnej Rena Temporaria, częściowo chronionej, głównie ze względu na zagrożenie dla tego gatunku spowodowane nasilającym się i coraz częstszym zjawiskiem suszy. W trakcie prowadzonych obserwacji w rowie i nad brzegiem zbiornika wodnego stwierdzono obecność larw traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris. Z punktu widzenia waloryzacji przyrodniczej tak duże stanowisko rozrodcze żaby trawnej, będące jednocześnie miejscem rozrodu traszki zwyczajnej, stanowi najcenniejszy element przyrody na tym obszarze.

W ramach prowadzonych obserwacji, w okresie od początku czerwca do połowy października 2021 r., stwierdzono na tym terenie występowanie ponad 350 gatunków z różnych grup taksonomicznych, spośród których odnotowano 63 gatunki podlegające ochronie prawnej (ścisłej lub częściowej) oraz gatunki rzadkie i ginące. Z odnotowanych gatunków chronionych można wymienić 8 gatunków flory (w tym roślin naczyniowych, grzybów, mszaków) oraz 55 gatunków zwierząt (m.in. 39 gatunków ptaków, 9 gatunków ssaków, w tym 4 gatunki nietoperzy). Zważywszy na niewielką powierzchnię tego obszaru – ok. 2,45 ha oraz położenie pośrodku zabudowy miejskiej, jest to wynik świadczący o wysokim stopniu naturalności i regeneracji lasu na tym obszarze.

To sami mieszkańcy zwrócili uwagę na szczególną wartość przyrodniczą tego obszaru i zaapelowali o pozostawienie go w maksymalnie niezmienionym stanie. Pierwotnie plany samorządu, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców dotyczące potrzeby uporządkowania terenu i przekształcenia go w niewielki, ale zadbany i bezpieczny skwer, szły w kierunku stworzenia Parku Redutowa. Jednak podczas konsultacji większość okolicznych mieszkańców opowiedziała się za pozostawieniem Kotyrek w obecnym „dzikim” stanie ze względu na wartość przyrodniczą tego terenu.

– Cieszę się, że dzięki inicjatywie mieszkańców i decyzji radnych, mamy szansę zachować ten cenny przyrodniczo obszar w maksymalnie naturalnym stanie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Pracujemy nad tym, by w podobny sposób chronić również inne przyrodnicze enklawy na terenie naszej gminy.

Użytek ekologiczny „Redutowa” jest drugim tego typu obiektem na terenie naszej gminy. Oprócz niego ta forma ochrony środowiska dotyczy zbiornika wodnego z terenem przyległym w zabytkowym parku dworskim w Woli Gołkowskiej.