Mazowsze instrument wsparcia
foto Archiwum UMiG Piaseczno

Samorząd Mazowsza przekaże Gminie Piaseczno środki na wsparcie działań związanych z ochroną powietrza i klimatu oraz wsparcie dla sołectw i działkowców – łącznie 343 445 zł.

W dniu 2 czerwca zostały podpisane umowy na dofinansowanie realizowanych na terenie gminy Piaseczno działań w ramach czterech programów: Mazowsze dla czystego powietrza 2022, Mazowsze dla klimatu 2022, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022. Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz oraz Skarbnik Gminy Piaseczno Agnieszka Kowalska.

Mazowsze instrument wsparcia
foto Archiwum UMiG Piaseczno

– Coraz większa liczba wniosków składanych w naszych programach wsparcia pokazuje, że ta pomoc jest mazowieckim gminom bardzo potrzebna. Dlatego, gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala, staramy się zwiększać pulę środków, tak, aby jak najwięcej samorządów otrzymało wsparciepodkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – To już kolejne umowy, które podpisujemy z samorządowcami. W sumie to ponad 4 mln zł wsparcia dla gmin z pięciu powiatów z subregionu warszawskiego zachodniego – dodaje.

Dofinansowanie na ochronę powietrza i klimatu

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla czystego powietrza 2022, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza zadanie “Działanie proekologiczne w Gminie Piaseczno” zostało pozytywnie zaopiniowane i dnia 2 czerwca została podpisana umowa udzielająca wsparcia w kwocie 95 000 zł. na działania edukacyjne.

Celem edukacji ekologicznej poprzez realizację powyższego zadania jest kształtowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania powiązanymi kwestiami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Umożliwi to mieszkańcom gminy zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska. Pomoże w tworzeniu proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowaniu postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska. Dzięki szeregowi zaplanowanych działań upowszechnia będzie idea rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia, uwzględniając: edukację, pracę oraz wypoczynek.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa mazowieckiego w którym Gmina Piaseczno uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na zadanie „Trakt nad Perełką w Gminie Piaseczno – błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego „Trakt nad Perełką”.

W ramach zadania zostanie wykonany taras na nasypie oraz nasadzenia roślin za sądem w Piasecznie. Planowana inwestycja przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego, który polegał będzie na ochronie naturalnego siedliska podmokłego towarzyszącego rzece Perełce.

Mazowsze dla działkowców 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022 wsparcie uzyskały zadania:

 1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne dla Polskiego Związku Działkowców R.O.D. „Złotokłos”.
 2. Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Elektron” w Szczakach dla Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Elektron”.
 3. Dom działkowca z infrastrukturą Stowarzyszenia Ogrodowego PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Julianowska” w Piasecznie.

Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów opiewa na 48 445 zł.

Głównym celem projektu “Mazowsze dla działkowców 2022” jest wsparcie, jakie działkowcy mogą otrzymać na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dofinansowanie dla Sołectw

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw” gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie na wszystkie 10 złożonych wniosków, na łączną kwotę 100 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na następujące zadania:

 1. Robercin: Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie
 2. Łbiska: Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9
 3. Wólka Kozodawska: Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw
 4. Bobrowiec: Dofinansowanie Potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Kamionka: Modernizacja oświetlenia we wsi Kamionka
 6. Wola Gołkowska: Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych
 7. Runów: Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe – zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie
 8. Gołków: Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy
 9. Grochowa-Pęchery: Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery
 10. Szczaki: Wykonanie monitoringu przy domu sołeckim

Każde z sołectw uzyskało 10 tysięcy zł dofinansowania.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Prace realizacyjne muszą zostać zakończone do września 2022r.