Wygaszanie wypłaty świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

354
banknoty
foto pixaby.com

Od 1 lipca 2024 r. nastąpi zmiana przepisów dotyczących wypłaty świadczenia dla osób, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Prezydenta RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Ważną zmianą jest przedłużenie legalnego pobytu na terenie RP obywateli Ukrainy do 30.09.2025 r. Ustawa wygasza również część działań pomocowych, w tym wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł/dzień). Świadczenie to może zostać przyznane podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej tylko za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie pieniężne należy złożyć w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r. Należy pamiętać, że jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wojewoda Mazowiecki informuje, że osoby, które udostępniają lokal obywatelom Ukrainy, mogą w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Obywatele Ukrainy, którzy będą potrzebowali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zwracać o pomoc do Wojewody Mazowieckiego, który wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. W tej sprawie można się kontaktować z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod całodobowym numerem telefonu 987.

Po wejściu w życie przepisów zakwaterowanie i wyżywienie realizowane będzie na podstawie przepisów prawa oraz Decyzji Nr WRR/2024/18 Wojewody Mazowieckiego. Organem, któremu zlecono realizację zadań ujętych w treści Decyzji jest Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. Na tę chwilę trwa proces podpisywania umów z podmiotami mogącymi realizować wspomniane na wstępie świadczenia – zakwaterowania zbiorowego i wyżywienia.

Dane telefoniczne Punktów Kontaktowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie: tel. 22 756-61-64, 519-329-112

Gmina Konstancin-Jeziorna: tel. 22 756-34-84, 22 756-34-85, fax. 22 756-34-84 wew.32,

Gmina Piaseczno: 666-973-189

Gmina Prażmów: 22 727-05-21 wew.141, 22 727-05-26,

Gmina Tarczyn: 22 715-79-00, 22 715-79-21, 604 208 831

Gmina Lesznowola: 22 757-92-32

Gmina Góra Kalwaria: 22 727-33-36, 22 375-93-71