Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2018r. na zadania w zakresie sportu

648

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.02.2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNOz dnia 03.01.2018r.
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.),  Zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdzam wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2018r. na zadanie w zakresie sportu:
Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.
Zadanie realizować będzie: – Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaseczno”, kwota przyznanej dotacji: 170 000,00zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki-Złotokłos, kwota przyznanej dotacji: 30 000,00zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Jazgarzew, kwota przyznanej dotacji: 35 000,00zł,
– Klub Sportowy „Gosirki” Piaseczno, kwota przyznanej dotacji: 120 000,00zł,
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

Źródło: GOSIR : Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2018r. na zadania w zakresie sportu