Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

698

Niestety wciąż nie wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklaracje dotyczące źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Apelujemy o dopełnienie tego obowiązku, aby ułatwić przygotowanie skutecznego programu wsparcia osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i uniknąć ewentualnych kar.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnopolska baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jest ona częścią ogólnopolskiego projektu o pełnej nazwie „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji – ZONE”, którego celem jest skuteczniejsze zwalczanie ubóstwa energetycznego.

Wsparcie osób doświadczających ubóstwa energetycznego

Aby skutecznie nieść pomoc osobom doświadczającym ubóstwa energetycznego niezbędne jest poznanie skali zjawiska, by w oparciu o zebrane dane przygotować skuteczną politykę radzenia sobie z tym problemem. Ubóstwo energetyczne dotyka nie tylko osób o niskich dochodach, lecz także zamieszkujących budynki nieefektywne energetycznie – o dużych stratach ciepła, nieocieplone czy wyposażone w przestarzałe źródło ogrzewania. M.in. w związku z powyższymi zagadnieniami, Gmina Piaseczno przystąpiła w pierwszym kwartale 2024 r. do programu „Mazowsze bez smogu”, którego głównym założeniem jest zatrudnienie ekodoradcy, a jednym z pierwszych zadań ekodoradcy będzie stworzenie diagnozy ubóstwa energetycznego. Dlatego niezwykle ważne jest pozyskanie od właścicieli budynków jak największej ilości informacji o parametrach technicznych ich budynków, które decydują o sytuacji energetycznej danego gospodarstwa domowego. Temu celowi służy system ZONE i jego część, tzw. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Kary za brak deklaracji

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce mają obowiązek złożyć deklarację do CEEB. Ustawowy termin składania deklaracji przez właścicieli/zarządców budynków upłynął 30 czerwca 2022 r. Trzeba pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 zł. (Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2496) “Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27h ust. 1, podlega karze grzywny.”)

W Gminie Piaseczno obowiązku takiego nie dopełniło wciąż 30% zobowiązanych. Zasady składania deklaracji CEEB nie uległy zmianie – można to zrobić w formie elektronicznej na stronie zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 lub przy ul. Świętojańskiej 5. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno, tel. 22 70 17 541. Osoby, które zgłoszą taką potrzebę, mogą również liczyć na pomoc pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w wypełnieniu deklaracji.

W trosce o czyste powietrze

Jednocześnie warto podkreślić, że na jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca nałożył liczne obowiązki, które mają doprowadzić do znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce. Gmina Piaseczno jest też zobowiązana do realizacji obowiązującej na Mazowszu uchwały antysmogowej.

Za brak realizacji lub niewystarczające tempo i poziom realizacji powyższych obowiązków, samorząd może być ukarany karą do 500 tys. zł, co oczywiście obciąży budżet gminny, a stracą na tym mieszkańcy.

Dlatego nasze działania muszą być zdecydowane, a cele jasne. Musimy dążyć do poprawy jakości powietrza i osiągnięcia neutralności klimatycznej, nie zapominając o najbardziej potrzebujących. Stąd też realizujemy gminny program dotacyjny na likwidację niskiej emisji, czyli wymianę pieca węglowego stanowiącego jedyne czynne źródło ogrzewania budynku oraz programy rządowe takie jak: “Czyste Powietrze”, “Mój Prąd”, “Moje ciepło”, ale musimy też szukać rozwiązań, które będą odpowiedzią na problemy nie tylko finansowe (np. nieuregulowany stan prawny nieruchomości, zły stan techniczny budynku, trudne sytuacje życiowe, itp.).

Apelujemy więc o jak najszybsze złożenie deklaracji przez osoby, które dotąd nie dopełniły tego obowiązku. W przypadku braku pewności czy deklaracja została już złożona prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej:
– osobisty ul. Świętojańska 5a w Piasecznie,
– telefoniczny: 22 70 17 541,
– elektroniczny: osr@piaseczno.eu.

Pozwoli to Gminie rozpocząć prace nad programem wsparcia osób doświadczających ubóstwa energetycznego, a osobom, które nie złożyły deklaracji, uniknąć kary.