Znaszli ten kraj – Mazowsze

400

W ramach akcji “Znaszli ten kraj” w 2023 roku co miesiąc czytelnicy będą mieli możliwość rozwiązania zadania dotyczącego danego regionu lub województwa. Będą to krzyżówki, rebusy, zagadki i szyfry. Za każdy poprawnie rozwiązany etap otrzymacie od bibliotekarza pieczątkę, a po zdobyciu 5 – nagrodę! Co miesiąc macie też szansę zdobyć drobny upominek. Dla wytrwałych przygotowaliśmy nagrody specjalne – za 10 zebranych pieczątek. Zabawa bez limitu wiekowego, zapraszamy!
Co miesiąc publikujemy zadanie o danym regionie.

Zadanie będzie dostępne we wszystkich placówkach oraz do pobrania na stronie www.
Za poprawne rozwiązanie uczestnik otrzymuje pieczątkę.
Po zebraniu 5 pieczątek uczestnik otrzymuje nagrodę.
Zbieranie pieczątek za zadanie marcowe do 12 czerwca.
Do udziału w akcji zapraszamy całe rodziny, młodzież, dorosłych, seniorów.
Uwaga! Odbiór nagrody za pięć pieczątek na początku czerwca.

Harmonogram:

styczeń – Małopolska
luty – Łódzkie
marzec – Wielkopolska
kwiecień – Podlaskie
maj – Mazowsze
czerwiec – Warmia i Mazury
lipiec – Pomorze
sierpień – Dolny i Górny Śląsk
wrzesień – Świętokrzyskie
październik – Podkarpackie
listopad – Lubelszczyzna
grudzień – Mazowsze

Każdy czytelnik może w miesiącu rozwiązać tylko 1 zadanie i otrzymać tylko 1 pieczątkę.
Znaszli Ten Kraj Zagadkowy Zawrót Głowy
Zagadkowy Zawrót Głowy Karta Na Pieczątki
Regulamin Akcji Znaszli Ten Kraj Zagadkowy Zawrót Głowy
 
Regulamin Akcji Znaszli ten kraj: Zagadkowy zawrót głowy
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w  Akcji Znaszli ten kraj: Zagadkowy zawrót głowy zwanej dalej „Akcją”.
Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
Przed przystąpieniem do  Akcji, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Akcja trwa od 11.01.2023 do 5.01.2024.
Celem Akcji jest promocja regionów Polski, zachęcenie Uczestników do czytania książek polskich autorów.

Zasady i warunki uczestniczenia w Akcji

Udział w Akcji mogą wziąć tylko Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie – Czytelnicy wszystkich placówek (Uczestnik musi być zapisany do biblioteki).
Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę z zadaniami (co miesiąc) oraz Kartę do zbierania pieczątek (jednorazowo).
Co miesiąc w bibliotece będzie zadanie do wykonania (m.in. krzyżówka, wykreślanka, rebus, szyfry). Zadanie będzie związane z regionami Polski.
Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie zadania i przyniesienie do biblioteki.
Zadanie nie musi być rozwiązane do końca, liczy się hasło główne.
Za poprawne rozwiązanie zadania, Uczestnik otrzymuje pieczątkę na Karcie do zbierania pieczątek.
Po zebraniu 5 pieczątek, Uczestnik otrzymuje nagrodę.
Po zebraniu 10 pieczątek, Uczestnik otrzymuje nagrodę specjalną.
Zadania będą dostępne we wszystkich placówkach oraz do pobrania na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl
Zadania pojawią się do 10 dnia każdego miesiąca.
Pieczątki za dany miesiąc można zbierać do końca pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca.
Karty z pieczątkami należy uzupełniać i oddać do 5.01.2024 roku. Po tym terminie Karty nie będą ważne, a nagrody nie będą przyznawane.
Każdy, kto przyniesie uzupełnioną Kartę, otrzyma nagrodę – do wyczerpania zapasów.
Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę. Organizator nie zwraca Kart Uczestnikom. Uczestnik oddaje rozwiązane zadanie bibliotekarzowi, kartę z pieczątkami zabiera ze sobą. Co miesiąc, by zdobyć pieczątkę, należy okazać kartę.
Karty niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Akcji.

Reklamacje i odpowiedzialność

Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Akcji o odrzuceniu jego Karty.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Karty ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby Organizatora.
Jeżeli Uczestnik Akcji ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Akcji może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Akcji do 7 dni po zakończeniu Akcji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Akcji.
Zasady udziału i przebieg Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Artykuł Znaszli ten kraj – Mazowsze pochodzi z serwisu Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Znaszli ten kraj – Mazowsze