Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Kolaż zdjęć przedstawiający wizualizację basenu, remizy OSP oraz zdjęcie fotowoltaiki na dachu urzędu gminy oraz prac budowlanych na ul. Geodetów.

W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska uchwaliła budżet na 2022 rok. Mimo, że w wyniku reformy podatkowej wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT będą znacząco niższe, Gmina Piaseczno planuje wydać w bieżącym roku ponad 750 mln złotych. 

Uchwalony na 2022 rok budżet Miasta i Gminy Piaseczno uwzględnia niższe wpływy z podatków PIT mieszkańców. Ma to związek z kolejną reformą systemu podatkowego.

– To trzeci rok z rzędu z wyzwaniami budżetowymi. Najpierw kryzys śmieciowy, potem pandemia, a teraz reforma podatkowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Prognozowane w oparciu o zeszłoroczne wpływy z PIT dochody gminy powinny wynieść 235,5 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją ministerstwa finansów planowane są na 207,5 mln zł, czyli o 28 mln zł mniej.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. na grafice wykres kołowy wydatków budżetowych.– Otrzymaliśmy jednorazową rządową pomoc w wysokości 22 mln zł. Kwota ta jednak jak widać nie pokrywa różnicy w PIT, nie mówiąc już o jego wzroście, z czym mieliśmy do czynienia każdego roku. Mimo to nie poddajemy się i dążymy do dalszego rozwoju naszego miasta i gminy – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – Oczywiście rozwój miasta pociąga za sobą też wyższe koszty utrzymania nowych, utwardzonych dróg czy terenów zielonych. Planujemy jednak nie tylko kontynuację już rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań. Ile z tych zamierzeń będziemy w stanie zrealizować będzie jednak zależało od tego jakie będą ostatecznie wpływy do budżetu i jak bardzo wzrosną koszty bieżącego utrzymania.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Na grafice wizualizacja basenu.

Rusza budowa basenu

Największą planowaną inwestycją kubaturową jest budowa nowego basenu przy ul. Chyliczkowskiej, która rozpocznie się w 2022 r. Rozpoczniemy też modernizację Poniatówki i Domu Zośki. W tym roku zakończy się z kolei przebudowa dawnej remizy OSP, w której zostanie utworzony Instytutu Sztuki Józefa Wilkonia.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Na grafice wizualizacja budynku remizy OSP po rozbudowie.

Zakończy się również modernizacja budynku Starej Plebanii, w którym będzie działać Muzeum Piaseczna. W ostatnich dniach został ogłoszony konkurs na dyrektora Muzeum.

– Zagospodarowane zostanie również otoczenie obu budynków – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. – Plac na rogu ulic Jana Pawła Ii i Puławskiej zamieni się w zazieleniony skwer. Zieleń uzupełnimy również na Rynku, obecnie przygotowywany jest projekt zazielenienia Pl. Piłsudskiego.

Niebawem zakończy się również budowa Domu Seniora przy ul. Szkolnej w Piasecznie. Ambicją burmistrza jest również sfinalizowanie prac przy budowie hali sportowej w Złotokłosie, gdzie niestety od dłuższego czasu są problemy z realizacją zadania przez wykonawcę.

Trwają też prace projektowe dotyczące nowej szkoły w Julianowie. Oprócz budowy samego budynku szkoły wraz z zapleczem sportowym, Gmina musi również zbudować drogi w jej otoczeniu. Pierwsze inwestycje dotyczące obsługi komunikacyjnej szkoły zostały już zrealizowane w roku 2021. Niebawem rozpoczną się też prace przygotowawcze na terenie przeznaczonym pod inwestycję.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Na zdjęciu wizualizacja szkoły, przejście dla pieszy i dzieci z plecakami.
Budowa szkoły powinna się rozpocząć w roku 2023

Ważne inwestycje drogowe

W 2022 roku powinna się zakończyć największa inwestycja drogowa realizowana przez Gminę Piaseczno, czyli przebudowa ulic Geodetów, Energetycznej i Rubinowej.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. na zdjęciu budowa na ul. Geodetów
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Realizujemy też mniejsze, ale ważne lokalnie inwestycje drogowe. Kontynuujemy przebudowę ul. 11-go Listopada, budujemy ul. Jutrzenki w Józefosławiu, planujemy przebudowę ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu czy dróg w okolicach szkół w Głoskowie i Złotokłosie w celu poprawy bezpieczeństwa – mówi wiceburmistrz Robert Widz. W przyszłym roku realizowane też będą inwestycje na głównych osiach komunikacyjnych – na drodze wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Przy tym zadaniu Gmina Piaseczna wsparła Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w projektowaniu i dofinansowała realizację tej inwestycji.

– Samorząd projektuje też przebudowę skrzyżowania ulic Okulickiego i Wojska Polskiego. Tutaj spotykają się drogi krajowa, wojewódzka i powiatowa. Gmina wykona projekt, a liderem realizacji tego zadania będzie najprawdopodobniej MZDW, prowadzimy już rozmowy w tej sprawie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

We współpracy z powiatem piaseczyńskim z kolei realizowana będzie przebudowa przejętej przez powiat w bieżącym roku dawnej drogi wojewódzkiej 722 na odcinku od ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego aż do ronda w Gołkowie. W pierwszej kolejności będzie realizowana przebudowa ul. Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do skrzyżowania z ul. Dworską, gdzie powstanie kolejne rondo.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Na zdjęciu ul. Pod Bateriami.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Rok 2022 będzie też rokiem planowania zagospodarowania centrum miasta. Między innymi musimy podjąć decyzję o budowie Teatru Miejskiego i zadbać o centrum miasta tak, by było konkurencyjne w obliczu budowy centrów handlowych wokół Piaseczna – podkreślił burmistrz. – Należy też podjąć decyzje dotyczące zagospodarowania gminnych terenów między ulicami Warszawską i Zgoda oraz przy ul. Nadarzyńskiej. Część tych inwestycji, ambitnie zaplanowanych, jest uzależniona od warunków nieżelaznych od nas – np. opiniowania zmian w planach zagospodarowania terenów przez instytucje zewnętrzne, kwestie nabycia niezbędnych do realizacji zadań nieruchomości, wydania zgód na realizację przez zobowiązane do tego podmioty.

Wyzwania klimatyczne

Kolejnym priorytetem jest tzw. pakiet środowiskowy, który realizujemy w ramach program Piaseczno dla Klimatu.

Rozpoczynamy program rozbudowy kompleksu energetycznego, w tym produkcji energii elektrycznej oraz pozyskiwania ciepła z oczyszczalni. Zapewnienie alternatywnych źródeł ciepła – to są nasze cele, których realizację chcemy rozpocząć w 2022 r. – mówił burmistrz podczas sesji budżetowej. – Nie możemy czekać, wykonujemy ambitny skok do przodu żeby szukać alternatywnych źródeł energii dla miasta. Jednocześnie podejmujemy kompleksowe działania na rzecz wymiany indywidualnych źródeł ciepła.

Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu i w innych gminnych obiektach. na zdjęciu panele na dachu UMiG Piaseczno. W tle mural Wilkonia oraz wieża kościoła św. Anny.
foto Rafał Roguski

Gmina planuje też wykonanie nowego ujęcia wody dla północnej części miasta oraz Józefosławia i Julianowa, kontynuuje budowę kanalizacji. Będą też realizowane kolejne przedsięwzięcia wykorzystujące alternatywne źródła energii, między innymi instalacje fotowoltaiczne czy wykorzystujące biogaz. Chcemy też przygotować program retencji wód opadowych dla całej gminy.

Rozbudowujemy możliwości a tym samym wydajność piaseczyńskiej kotłowni. PCU pozyskało 50 mln złotych dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę kotłowni. Połowa tej kwoty stanowi pożyczkę, a druga połowa to bezzwrotna dotacja.

Rekordowy budżet

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Artur Maicki podczas sesji budżetowej podkreślił, że projekt budżetu na 2022 rok mimo, że zakładane są niższe dochody z PIT, zakłada rekordowe wydatki majątkowe.

– Taki poziom wydatków majątkowych świadczy o tym, że Burmistrz i Rada Miejska chcą rozwijać miasto i gminę Piaseczno – zauważył. – Gdyby nie zmiany podatkowe w latach 2018-2021 nasze dochody z PIT byłyby o 50 mln wyższe – podkreślił Artur Maicki. Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały zarówno projekt Budżetu na 2022 rok, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037. Ostatecznie oba dokumenty finansowe zostały przyjęte przez Radę Miejska większością 18 głosów, przy 5 głosach wstrzymujących się.

Ambitny budżet na 2022 rok mimo niższych dochodów. Na grafice wykres wydatków inwestycyjnych.Planowane dochody mają wynieść w 2022 roku 571 196 574 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 751 534 734 zł. Deficyt wynoszący 180 338 160 zł zostanie sfinansowany z emisji obligacji, wolnych środków oraz środków pozyskanych na realizację zadań w 2022 roku.