Nabór do projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
foto Scott Graham/ Unsplash

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ogłasza nabór do projektów aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, zarówno młodych, jak i w wieku powyżej 30 lat. Z projektu mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy, ale również zatrudniający je przedsiębiorcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje dwa projekty aktywizujące osoby pozostające bez pracy.

Projekt dla osób młodych, w wieku 18-29 lat

Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które nie kwalifikują się do wymienionych grup.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:staże, prace interwencyjne, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość realizowanego projektu w 2022 r. wynosi 2 311 669,34 zł, w tym 1 948 274,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dla osób w wieku 30+

Projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 30 lat i więcej. Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwlanie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wartość realizowanego projektu w 2022 r. wynosi 2 096 116,42 zł, w tym 1 676 893,13 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanych projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez proponowane formy wsparcia, w tym wzrost zatrudnienia osób zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy oraz ochrona istniejących miejsc pracy w związku epidemią COVID-19 w powiecie piaseczyńskim.

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie oraz pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu w PUP w Piasecznie pod nr tel. 22 484-26-673. Szczegółowe informacje oraz aktualne nabory zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu: piaseczno.praca.gov.pl.