Asystent/adiunkt muzealny – historyk w Muzeum Piaseczna

729

Oferta pracy: asystent/adiunkt muzealny – historyk
Miejsce pracy: Piaseczno (woj. mazowieckie)

Zakres obowiązków:
– gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
– tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów muzealnych,
– prowadzenie magazynu zbiorów muzealnych,
– nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
– rekomendacje w zakresie zakupów zabytków,
– przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
– przygotowanie i koordynacja procesu digitalizacji zbiorów,
– praca przy organizacji wystaw stałych,
– przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw czasowych,
– realizacja wystaw,
– opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw, pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
– przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
– oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
– reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach itp.,
– uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
– prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych,
– asystowanie przy przemieszczaniu dzieł, pakowaniu i transporcie.

Wymagania:
– ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii,
– 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy muzealnej,
– dobra umiejętność obsługi komputera,
– znajomość programu do opracowywania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
– doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
– doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
– znajomość języka obcego,
– wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,
– dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach,
– praca przy ciekawych projektach kulturalnych.

1. Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
– CV zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Piaseczna (w organizacji), plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
– CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem/tką (np. numer telefonu, adres e-mail do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie;
3) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru;
4) W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
2. Termin składania dokumentów: do 11.09.2022 na adres e-mail:
dyrektor@muzeum.piaseczno.eu.
3. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Źródło BIP Gmina Piaseczno : Asystent/adiunkt muzealny – historyk w Muzeum Piaseczna