Budowa drogi - walec
foto aleksandarlittlewolf/freepik.com

12 października 2023 roku Bank Gospodarki Krajowej udzielił gminie Piaseczno Wstępnej Promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą oraz ulicy Gwiaździstej wraz z drogą gminną łączącą ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową. Etap I w Chyliczkach”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Chyliczkach, która składa się z dwóch odcinków:
1.  Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą w Chyliczkach, gm. Piaseczno.
2. Budowa drogi gminnej ul. Gwiaździstej wraz z drogą łączącą z ul. Orzechową w Chyliczkach, gm. Piaseczno – zgłaszany tylko fragment – etap 1.

Budowa dróg gminnych łączących ul. Zimową z ul. Gwiaździstą w  Chyliczkach jest jednym z etapów gminnych inwestycji związanych z budową nowej publicznej placówki oświatowej: szkoły podstawowej w Julianowie. Celem jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej, zarówno pieszej jak i samochodowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci dróg Gminy Piaseczno dla skomunikowania przyległych terenów. Inwestycja drogowa to kontynuacja już zrealizowanych inwestycji w rejonie, to część wieloetapowego zadania. Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla tej części gminy z uwagi na stale rosnącą liczbę mieszkańców Julianowa oraz zaplanowaną budowę nowej szkoły, która przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu w tej części miejscowości. Budowa dróg jest rozwiązaniem przyszłych problemów zw. z ilością aut w rejonie szkoły, istniejącego układu komunikacyjnego, który w niedalekiej przyszłości będzie niewystarczający. Projektowana droga będzie drogą dojazdową obsługującą przyległe nieruchomości. Zapewni ona nowe połączenie pomiędzy ul. Zimową, dla której została wydana przez Starostę Piaseczyńskiego decyzja ZRID nr 42/2022 z dnia 21.11.2022 r., a ul. Gwiaździstą, dla której została wydana przez Starostę Piaseczyńskiego decyzja ZRID nr 12/2023 z dnia 10.02.2023 r.

Projektowana ulica umożliwi przemieszczanie się po obszarze miejscowości bez konieczności każdorazowego korzystania z ul. Śniadeckich, bądź też drogi wojewódzkiej nr 721. Zapewni również dogodny dojazd mieszkańców Chyliczek do planowanej Szkoły Podstawowej przy ul. Zimowej. Projektowana droga gminna poprawi obsługę komunikacyjną sołectwa Chyliczek, gdyż większość dróg w Chyliczkach to drogi prywatne; budowa odwodnienia w przedmiotowej drodze umożliwi odwodnienie (odbiór) wód opadowych z ist. układu komunikacyjnego sołectwa Chyliczek. Budowa drogi to potencjalny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy w okolicy i aktywizację mieszkańców. Realizacja inw. poprawia dostępność transportową i komunikacyjną dla samochodów, zmotoryzowanych uczestników ruchu. Budowa drogi to ważny etap z punktu widzenia tworzonego całego układu komunikacyjnego, w tym inwestycji dot. budowy szkoły. Inwestycja to także przełożenie wprost na wzrost atrakcyjności zlokalizowanych przy niej terenów, możliwości inwestycyjne. Inwestycja jest częścią układu komunikacyjnego, który wpływa na wzrost atrakcyjności części Julianowa, Józefosławia. Wraz z pozostałymi inw. tworzy spójną sieć drogową, odpowiadającą standardom zlokalizowanych w pobliżu dróg.

Koszt całkowity zadania:  5 280 653,00 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł (37,87%)

Wkład własny gminy: 3 280 653,00 zł (62,13%)

Termin zakończenia:  okres realizacji : do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

logotypy Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą oraz ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową - etap I w Chyliczkach