Przystań dla kajaków również miałaby zostać uporządkowana / wizualizacja: KSZTAŁTOWNIA.PL

Zaśmiecony, miejscami niebezpieczny szlak prowadzący do Górek Szymona nad brzegiem rzeki Jeziorki ma szansę stać się wyjątkową, estetyczną ścieżką spacerową.

Zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno” jest obecnie przygotowywane do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Lasów Państwowych.

– Przeprowadziliśmy inwentaryzację na całym szlaku prowadzącym nad Jeziorką, od Górek Szymona do stadionu. Niestety w wielu miejscach jest brudno, znajdujemy tam bardzo dużo śmieci – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcemy uporządkować szlak, zabezpieczyć skarpę tam, gdzie to niezbędne i zapobiec ewentualnemu wygradzaniu terenu przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z doliną rzeki.

Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką
Nad brzegiem rzeki nei brakuje śmieci, które pozostawiają osoby spędzające czas nad rzeką foto: Archiwum UMiG Piaseczno

Przygotowujemy projekt bezpiecznej, uporządkowanej w sposób naturalny ścieżki. Zakres projektu został ograniczony do udrożnienia szlaku rekreacyjnego biegnącego wzdłuż rzeki na odcinku od GOSiR do Górek Szymona, budowy pomostów, tarasów widokowych, elementów małej architektury.

Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką
Na ścieżce można też spotkać niebezpieczne elementy konstrukcyjne foto: Archiwum UMiG Piaseczno

Udrożnienie obejmuje oczyszczenie ścieżki spacerowej ze śmieci, gruzu i odpadów, uporządkowanie zieleni (przycięcie krzewów), wyrównanie nawierzchni gruntowej a w miejscach niebezpiecznych – zabezpieczanie skarpy rzeki.

Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką. Na zdjęciu betonowy element na skarpie rzeki.
Stare elementy konstrukcyjne powinny zostać usunięte ze szlaku / foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska
Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką. Wizualizacja ludzi spacerujących i siedzących na ławce nad rzeką.
Tarasy miałyby służyć ochronie skarpy i zlokalizowanych tu siedlisk / wizualizacja: KSZTAŁTOWNIA.PL

Przewidziana w projekcie mała architektura wykonana będzie z drewna i ograniczona do niezbędnego minimum. Między innymi chcemy zainstalować kosze na odpady, które pomogą zapanować nad zaśmiecaniem szlaku. Planowane pomosty będą służyły kajakarzom i wędkarzom a tarasy widokowe będą lokalizowane nad urokliwymi zakolami rzeki w celu ochrony otaczających je siedlisk (roślin i zwierząt) przed niekontrolowaną penetracją, deptaniem i niszczeniem. Wszelkie działania objęte zakresem projektu będę podejmowane z poszanowaniem cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką. Wizualizacja rzeki z drewnianym tarasem tuż nad rzeką i kajakarzami na rzece.
Przystań dla kajaków również miałaby zostać uporządkowana / wizualizacja: KSZTAŁTOWNIA.PL

Zamówienie zostało podzielone na etapy, pierwszym jest analiza koncepcji z 2020 r. oraz przeprowadzanie specjalnych konsultacji społecznych, które planujemy odbyć w kwietniu/maju bieżącego roku. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy i organizacje społeczne będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcją oraz złożenia wniosków/uwag w zakresie planowanej inwestycji. Wszystkie wnioski i uwagi będą analizowane przez wyłonionego podczas przetargu projektanta, który przygotuje ostateczny projekt szlaku pieszo-rowerowego nad Jeziorką.