Integracja, foto freepik.com
Integracja, foto freepik.com

14 marca 2024 roku w Domu Kultury Stare Babice została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na zadanie pn.: „Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław”.

Potrzeba utworzenia lokalnego centrum integracji społeczne wynikała z potrzeb mieszkańców wsi Józefosław oraz Julianów. Dzięki dofinansowaniu zostanie utworzona nowa placówka, która będzie realizowała zadania miejsca aktywności lokalnej. Pomieszczenia posłużą prowadzeniu działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu sołectwa i okolic, typu: zajęcia kreatywne dla seniorów, warsztaty dla rodzin sprzyjające budowaniu bliskich relacji w rodzinie, zajęcia aktywizacyjne z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu dorosłych mieszkańców sołectwa, okolicznościowe spotkania sąsiedzkie czy spotkania z ciekawymi ludźmi, zebrania wiejskie. Pomieszczenia będą również miejscem oddolnych inicjatyw służących sąsiedzkiej integracji oraz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem (seniorzy, dzieci i młodzież z rodzin borykających się z problemem uzależnień czy osoby pozostające bez zatrudnienia). Dzięki przeprowadzonej inwestycji mieszkańcy gminy Piaseczno zyskają nową placówkę we wsi Józefosław i tym samym przestrzeń na sąsiedzkie działania blisko domu. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy ciekawie spędzą czas, będą mogli realizować swoje pasje i pomysły lub po prostu pobędą razem.

Całkowita wartość zadania: 285 000,00 zł
Dofinansowanie: 200 000,00 zł (70,18%)

Termin realizacji zadania: do końca października 2024 r.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych logo