węgiel

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), gmina Piaseczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zadanie to na zlecenie gminy Piaseczno będzie realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. (PUK Piaseczno). Spółka PUK Piaseczno uruchomi punkt sprzedaży węgla opałowego w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie przy ul. Technicznej 4.

Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom gminy Piaseczno na preferencyjnych warunkach, tj. po cenie nie wyższej niż 2000,00 zł brutto za 1 tonę węgla, (zarówno tzw. « groszek », jak i « orzech »).

Uprawnionymi do zakupu węgla opałowego będą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy korzystają ze źródeł ciepła zasilanych węglem kamiennym i dopełnili obowiązku rejestracji ww. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Szczegółowe informacji nt. obowiązku rejestracji źródeł ciepła dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pod adresem: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Informacji w tej sprawie udziela również Wydział Ochrony Środowiska UMiG Piaseczno, tel. (22) 701 75 41.

Natomiast zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu rządowego prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami PUK Piaseczno drogą elektroniczną na adres mailowy: zima@pukpiaseczno.pl lub telefonicznie na nr tel. +48 510 870 254 (telefon jest czynny od dnia 02 listopada 2022 r. w godzinach 09.00 – 15.00).

Limit zakupu węgla opałowego w 2022 r. wynosi 1,5 tony (1500 kg) na każde gospodarstwo domowe korzystające ze źródła ciepła zasilanego węglem opałowym.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych związanych z nadaniem uprawnień spółce PUK Piaseczno do sprzedaży węgla oraz wskazaniu przez importerów miejsc, z których spółka będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla.

Za transport węgla ze składu hurtowego do punktu sprzedaży w Piasecznie oraz za rejestrację zamówień i sprzedaż detaliczną odpowiadać będzie spółka PUK Piaseczno.

W celu zarezerwowania możliwości zakupu węgla opałowego po preferencyjnych cenach, z odbiorem z punktu sprzedaży na terenie Piaseczna, należy podać następujące dane:
– imię i nazwisko zamawiającego,
– adres gospodarstwa domowego ogrzewanego źródłem ciepła wykorzystującym paliwo stałe, który został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
– telefon kontaktowy,
– ilość i rodzaj preferowanego rodzaju węgla opałowego.

Ww. dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom gminy Piaseczno, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach ochrony tych danych znajduje się na stronie www.pukpiaseczno.pl.

W pierwszej kolejności węgiel opałowy będzie sprzedawany osobom, które zarezerwowały możliwość zakupu węgla drogą elektroniczną lub telefonicznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku braku odbioru zarezerwowanego węgla w wyznaczonym terminie, rezerwacja będzie tracić status pierwszeństwa.

Do zakupu węgla niezbędne będzie złożenie wniosku (drogą elektroniczną przez ePUAP lub w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie PUK Piaseczno przy ul. Technicznej 6). Wnioski zostaną udostępnione po 7 listopada 2022 r.

Informacja o godzinach otwarcia punktu sprzedaży węgla opałowego obsługiwanego przez gminną spółkę PUK Piaseczno zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego uruchomieniu.

⇨  Wniosek o zakup węgla na zasadach preferencyjnych