Jak będą działały szkoły od 1 września?

18002

Szanowni Rodzice,

1 września 2020 rozpoczniemy nowy rok szkolny. Inauguracja będzie skromna i odbędzie się w ograniczonym zakresie.

Na spotkaniach z Dyrektorami omówiliśmy Wytyczne MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkól i placówek, obowiązujące od 1 września 2020 r.

Decyzją MEN od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację stacjonarną (Wariant A) przestrzegając zalecanych przez MEN, MZ i GIS wytycznych (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii). Dyrektor szkoły, z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie mógł czasowo zawiesić zajęcia według wariantu B lub C, ale decyzja taka będzie uzgodniona z Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym.

Warunki nauki w poszczególnych szkołach są różne, co wynika głównie z ich wielkości i zagęszczenia, dlatego też realizacja wytycznych pomimo wspólnych ustaleń będzie odrębna dla każdej placówki.

Dyrektorzy naszych największych szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej w Józefosławiu, właśnie ze względu na liczebność oddziałów i dostępną infrastrukturę, będą mieli najtrudniejsze zadanie. Wszystkich dyrektorów czeka wyzwanie dotyczące zorganizowania pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić uczniom oraz pracownikom maksymalnie możliwe bezpieczeństwo.

Po spotkaniach i wspólnych ustaleniach z Dyrektorami rekomenduję:

1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

· Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów zerowych odbędzie się 31 sierpnia

· Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się tylko dla klas pierwszych oraz czwartych. Dyrektorzy ustalą godziny spotkań, w których będzie mógł wziąć udział tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Rodzice tych uczniów będą mogli wejść na teren szkoły zachowując zasady reżimu sanitarnego tj. trzymając odległości, zasłaniając usta i nos maseczką oraz dezynfekując przed wejściem dłonie.

· Rozpoczęcia dla pozostałych uczniów (tj. spotkanie z wychowawcą) odbędą się bez udziału rodziców zgodnie z ustalonym przez dyrektorów w każdej ze szkół harmonogramem.

2. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

· Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o procedurach obowiązujących w szkole.

· Plan lekcji zostanie ułożony w taki sposób, aby uczniowie przychodzili na różne godziny i nie kumulowali się w szatniach (Niestety wzrośnie zmianowość).

· Udostępnione zostaną wszystkie wejścia do budynków w celu rozgęszczenia komunikacji wewnątrz szkoły.

· Poszczególne oddziały /klasy w miarę możliwości będą korzystać z jednej sali. Nauczyciele będą przemieszczać się z klasy do klasy.

· Każdy z uczniów powinien mieć przypisaną jedną i tą samą ławkę.

· W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie będą przebywali w wyznaczonych dla oddziałów obszarach. Uczniowie klas 1-3 będą mieli przerwy zaplanowane w różnych godzinach. Zostanie ustalony harmonogram przerw na zewnątrz. Dopuszcza się konieczność noszenia maseczek przez uczniów i nauczycieli w czasie przerw.

· W czasie przerw sale będą wietrzone, a przed zmianą uczniów w sali dezynfekowane przez obsługę szkoły.

· Na korytarzach zostaną umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.

· Stołówki – zostanie ustalony stały harmonogramem przerw obiadowych dla poszczególnych oddziałów.

· Lekcje w-f będą prowadzone w miarę możliwości na zewnątrz i z unikaniem bezpośrednich kontaktów miedzy uczniami (gry zespołowe). Dopuszcza się zajęcia koedukacyjne.

· Organizowane przez szkołę zajęcia dodatkowe i poza lekcyjne będą we wrześniu ograniczone do minimum.

· W miesiącu wrześniu rekomendujemy zamknięcie sklepiku oraz automatów z piciem i jedzeniem.

· Podjęliśmy decyzję o rezygnacji w roku szkolnym 2020/2021 z nauki pływania w klasach II z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 5. Obserwując rozwój sytuacji zajęcia na basenie wyłącznie dla chętnych dzieci z tego rocznika postaramy się zorganizować w drugim semestrze.

· W miesiącu wrześniu nie będą organizowane wyjścia grupowe i wycieczki szkolne.

· Dyrektor może podjąć decyzję o noszeniu maseczek prze uczniów i nauczycieli w czasie przerw.

3. RODZICE

W trosce o Państwa dzieci bardzo liczymy na Państwa wsparcie, empatię i zrozumienie. Oczekujemy od Państwa ścisłej współpracy, gdyż w tym okresie nabiera ona szczególnego znaczenia.

Wszystkie działania dyrektorów są podyktowane bezpieczeństwem uczniów i odpowiedzialnością za pracowników placówki. Prosimy o stosowanie się do procedur również wtedy, kiedy macie Państwo odmienne zdanie w jakimś obszarze.

· Dyrektor może ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Dla rodziców będą wyznaczone strefy oczekiwania na dziecko.

· Wejście rodzica na teren budynku będzie wiązało się z koniecznością zmierzenia osobie dorosłej temperatury, zasłonięciem nosa i ust maseczką oraz dezynfekcją rąk.

· Prosimy rodziców, ze względu na konieczność wprowadzenia procedur dotyczących odpowiedniego metrażu na ucznia, o zapisywanie dzieci na świetlicę i obiady tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście konieczne.

· W przypadku przewlekłych chorób dziecka istnieje możliwość wnioskowania do dyrektora szkoły o naukę domową dziecka.

· Ministerstwo Edukacji stworzyło wskazówki dla rodzica, które zostaną umieszczone w widocznych miejscach w szkole. Prezentujemy je również poniżej:

· Pierwsza i w obecnej sytuacji najważniejsza wskazówka dotyczy nie posyłania do szkoły dziecka chorego i informowania dyrekcji szkoły o objęciu kwarantanną bądź izolacją domowników.

4. NAUKA ZDALNA

Szykujemy placówki na ewentualny powrót nauki zdalnej. Obyły się szkolenia kadry kierowniczej i informatyków z zakresu platformy Teams, które poprowadził ekspert z dziedziny Microsoft 365 Paweł Pławiak z firmy @CBSG Polska, z którego wsparcia będziemy również korzystali, gdyby koniecznym okazało się przejście na naukę on- line.

W dalszej kolejności z obsługi i możliwości tej platformy zostaną przeszkoleni nauczyciele w ramach szkoleń kadry pedagogicznej każdej placówki.

Na początek roku zaplanowane zostały również szkolenia/ warsztaty sprawdzające umiejętności uczniów z zakresu obsługi platformy. Mamy nadzieję, że szkolenia i zakup laptopów dla nauczycieli usprawnią ewentualną naukę on-line.

Jako przedstawiciel organu prowadzącego jestem w stałym kontakcie z dyrektorami i służę pomocą w każdym możliwym zakresie i zapewniam, że samorząd gminy będzie wspierał dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w tym trudnym okresie. Proszę wszystkich o spokojne i racjonalne podejście do rozwiązań wprowadzonych przez dyrektorów w każdej ze szkół, oraz o zachowywanie obowiązujących zasad czyli częstej dezynfekcji rąk, zakładania maseczek w miejscach publicznych zamkniętych oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Mam nadzieję, że powrót do normalności jest kwestią czasu, czego nam wszystkim życzę.

Hanna Kułakowska- Michalak

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno