Test jakości powietrza w gminie Piaseczno

6358
mapa czujników

Problem ochrony powietrza jest aktualnie jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed polskimi samorządami. Niestety na terenie Naszej Gminy również stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów niebezpiecznych dla zdrowia substancji m.in. pyłów PM10 i PM2,5. Wobec powyższego na początku bieżącego roku podjęto decyzję o stworzeniu systemu do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

W I połowie marca na trzymiesięczny okres próbny uruchomiono system składający się z pięciu autonomicznych, bezprzewodowych stacji (tzw. czujników) do analizy pyłów. Stacje zamontowano przy szkołach położonych przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej, al. Kasztanóworaz przy oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Czujniki badały stężenie pyłów metodą laserową, a następnie przekazywały wyniki pomiarów do portalu internetowego mapa.czujnikimiejskie.pl, który uwzględniając aktualne dane meteorologiczne prezentował je w formie graficznej.

Zgromadzone w ten sposób dane poddano analizom, a wnioski opisano w opracowaniu Jakość powietrza w gminie Piaseczno – podsumowanie wyników. Wyniki badań zaprezentowano również podczas odbywającego się 25 czerwca 2017 r. Dnia energii i recyklingu. Wobec dużego zainteresowania mieszkańców
oraz pojawiających się propozycji montażu stacji także w innych lokalizacjach podjęto decyzję o kontynuacji systemu do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń powietrza, zwiększeniu liczby czujników oraz liczby badanych substancji. Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano środki pochodzące z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów.