Karta w przedszkolu

3978

Od 1 października w Przedszkolu nr 5 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym ruszy pilotażowy system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu.

Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola rejestrują to zdarzenie przykładając swoją Kartę Mieszkańca do czytnika umieszczonego przy wejściu do każdej z sal, bądź wpisują unikatowy numer PIN przypisany każdemu dziecku. Na tej podstawie system automatycznie rejestruje godzinę przyjścia dziecka. Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie tzn. przyłożenie karty lub wpisanie numeru PIN rejestruje godzinę odbioru dziecka.

Rozliczenia na podstawie karty

Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w placówce, dzięki czemu pracownicy przedszkola mają dostęp do elektroniczny raportu, na podstawie którego naliczana jest opłata.

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach 8:00-13:00. Za ten czas opłata nie jest naliczana. W pozostałym czasie za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu system nalicza opłatę w wysokości 1 zł brutto. Z opłaty tej zwolnione są grupy sześciolatków tzw. „zerówka”.

Dzięki dostępowi online dla rodziców,  każdy z nich ma dostęp do statystyk obecności, wysokości naliczonej opłaty i ogłoszeń umieszczonych przez nauczyciela. Rodzice mogą otrzymywać również automatyczne powiadomienia mailowe o zdarzeniach zachodzących  w systemie.

Dążymy do tego, aby Piaseczyńska Karta Mieszkańca nie służyła tylko jako bilet komunikacyjny lecz była uniwersalnym narzędziem wykorzystywanym w różnych miejskich instytucjach i punktach usługowych. Staramy się kierować zasadą „JEDNA KARTA DO WSZYSTKIEGO” – na basen, do przedszkola do autobusu czy biblioteki – mówi odpowiedzialna za oświatę w gminie Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

W chwili obecnej system działa pilotażowo. Na bieżąco korygowane są ustawienia serwerów i baz danych tak, aby zoptymalizować generowane w systemie informacje. Referat Innowacji Miejskich zbiera uwagi i sugestie rodziców, wprowadza niezbędne poprawki, tak aby od 1 października Przedszkole nr 5 mogło w pełni korzystać z nowych rozwiązań. Zastosowana technologia znacząco ułatwi prowadzenie rozliczeń, skróci czas ich dokonywania oraz umożliwi ściślejszą kontrolę generowanych obciążeń finansowych.

Osoby nie posiadające karty Mieszkańca mogą ją bezpłatnie wyrobić w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5.  Natomiast Ci którzy nie są uprawnieni do jej otrzymania mogą skorzystać z indywidualnego PINU przypisanego każdemu dziecku.

Jak wyrobić kartę

Aby otrzymać Piaseczyńska Kartę Mieszkańca należy wypełnić wniosek oraz okazać dokument tożsamości. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz umieszczony na stronie www.karta.piaseczno.eu w zakładce „Złóż wniosek”. W przypadku wnioskowania przez Internet odbiór karty następuje w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie. Wniosek można również złożyć osobiście, wówczas Karta wydawana jest na miejscu bez konieczności ponownego przychodzenia do urzędu. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie.

Karta wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno oraz rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Piaseczno.  Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy. W imieniu osoby poniżej 18. roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym) i wydawana jest bezpłatnie. Posługiwać może się nią wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.

System ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu ma zostać wprowadzony w pozostałych Gminnych przedszkolach na terenie Gminy Piaseczno w 2020 roku.