Kolejne konsultacje w sprawie rozbudowy DK 79
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Projektant przygotowujący koncepcję przebudowy drogi krajowej 79 uwzględnił wiele uwag zgłoszonych przez mieszkańców oraz władze gminy Piaseczno do pierwotnego projektu. Obecnie trwa drugi etap konsultacji, w którym mieszkańcy mogą składać swoje wnioski do zaproponowanych rozwiązań.

Pierwszy etap konsultacji dotyczących opracowania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Syrenki w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii odbył się wiosną 2023 r. Uwagi do zaproponowanych przez projektantów rozwiązań zgłosiło ponad 250 osób, a dotyczyły one blisko 1 000 zagadnień. Swoje uwagi przekazała również gmina Piaseczno, która przez ostatni rok nadal intensywnie współpracowała z zatrudnionym przez GDDKiA biurem projektowym nad wypracowaniem rozwiązań, które będą bardziej przyjazne dla mieszkańców gminy i miejskich uwarunkowań.

Większość ze zgłoszonych postulatów została uwzględniona. Dotyczyły one m.in. rezygnacji z poprowadzenia drogi krajowej aż trzema estakadami na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Księcia Janusza, a co za tym idzie – również zmniejszenia prędkości na drodze na odcinku przebiegającym przez miasto. W efekcie skrzyżowania z ulicami Chyliczkowską oraz Księcia Janusza będą poprowadzone w jednym poziomie. Zmniejszono też zajętość pasa drogowego na niektórych odcinkach i uwzględniono część uwag dotyczących ochrony przyrody.

Zmieniony projekt został poddany ponownym konsultacjom społecznym. Projektanci oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawili poprawiony projekt mieszkańcom podczas spotkania w urzędzie w dniu 18 czerwca 2024 r. Z zaproponowanymi rozwiązaniami można się zapoznać także na stronie value-eng.pl/blog. Znajduje się tam również wzór formularza opinii. Dotyczące projektu opinie należy przekazywać w terminie do 3 lipca 2024 r. pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Value Engineering Sp. z o.o., al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa, lub pocztą elektroniczną: koncepcja@dk79.pl. Zajmująca się projektowaniem spółka informuje, że przesłane opinie zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA projekt koncepcji ma być gotowy w tym roku, aby móc ubiegać się o decyzję środowiskową. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na rok 2026. Budowa odcinka DK 79 od obwodnicy Góry Kalwarii do ul. Syrenki ma się odbywać w formule „projektuj i buduj” i zostanie podzielona na pięć etapów. Zgodnie z deklaracją wicedyrektora GDDKiA Leszka Sekulskiego środki na realizację tego przedsięwzięcia są zapewnione, a inwestor chciałby zakończyć rozbudowę drogi w roku 2029.

Data publikacji: 24.06.2024 r.