Kontrola zbiorników bezodpływowych.

976
Kontrola zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Państwo,
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  uprzejmie  informuje,  że  Straż  Miejska prowadzi  kontrolę  w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno dostępny jest na stronie internetowej: odpady.piaseczno.eu/wykaz-firm-odbierajacych-nieczystosci-ciekle/.
Dodatkowo zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i  gminy Piaseczno (załącznik do Uchwały nr 575/XXVII/2020 Rady Miejskiej w  Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r.), właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników nie rzadziej niż 1 raz na kwartał oraz do przechowywania przez okres 1 roku umów i  dowodów uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
W związku z powyższym wyżej wymienione dokumenty tzn. umowa oraz dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników bezodpływowych będą kontrolowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Straż Miejską.
Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.
Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Kontrola zbiorników bezodpływowych.