Kontrole segregacji odpadów i odprowadzania ścieków

1403

Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami wraz ze strażą miejską prowadzą kontrole nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i prawdziwości podanych w deklaracjach danych. Kontrolowane są również umowy na odprowadzanie nieczystości ciekłych.

Od października 2020 r. mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do segregacji odpadów. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji albo stwierdzenia nieprawidłowej segregacji śmieci ich właściciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty podwyższonej. W gminie Piaseczno opłata podwyższona stanowi dwukrotność stawki podstawowej, czyli 78,60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Kontrole segregacji odpadów odbywają się od 2021 r. Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami wraz ze strażą miejską prowadzą kontrole nieruchomości zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. W tym roku kontroli będzie więcej z uwagi na rosnące poziomy recyklingu, jakie gmina zobowiązana jest osiągnąć (35% w 2023 r.).

Sprawdzana będzie poprawność segregacji, ale weryfikowane będą również deklaracje śmieciowe pod kątem m.in. liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość czy kompostowania odpadów na terenie własnej posesji.

Kontrole obejmą również przedsiębiorców. Przypominamy, że osoby prowadzące w gminie działalność gospodarczą muszą mieć podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych (również na segregację) oraz posiadać faktury za wykonane usługi.

kontrola odpadów
foto Archiwum Straży Miejskiej

Pamiętajmy, że im lepsza segregacja, tym większy zysk dla środowiska. Rośnie wówczas szansa na powtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Zyski dla środowiska to nie jedyny plus mniejszej ilości odpadów zmieszanych. Są one, obok odpadów kuchennych, jedną z najbardziej kosztownych frakcji. Im mniej odpadów zmieszanych – tym niższe koszty systemu gospodarki odpadami.

A co zrobić z odpadami, które na co dzień nie powstają w naszych gospodarstwach domowych? Jest na to rada! Przedstawiamy krótką ściągę, która w tym pomoże.

  Odpady problematyczne Miejsce dostarczenia
1. Akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Techniczna 6 w Piasecznie)
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny PSZOK lub zgłoś do firmy P.P.H.U. POLBLUME tel.22/735-00-46, 536-204-950, w celu umówienia bezpłatnego odbioru z domu
3. Przeterminowanie leki, opakowania po lekach, termometry rtęciowe PSZOK lub specjalistyczne pojemni ustawione w aptekach
4. Przeterminowane chemikalia (np. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby) PSZOK
5. Odpady zawierające rtęć PSZOK
6. Filtry olejowe, płyny hamulcowe, chłodnicze PSZOK
7 Zużyte oleje jadalne PSZOK
8. Płyty CD/DVD, kasety VHS, telefony komórkowe i ładowarki, małe opakowania po tonerach atramentowych Miejski Punkt Elektroodpadów tzw. MPE (lokalizacje tych punktów poniżej)
9. Odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w tym igły i strzykawki PSZOK lub zgłoś do Wydziału Gospodarki Odpadami tel. 22/70-17-537 mailowo : go@piaseczno.eu ,  w celu umówienia odbioru z domu
10. Świetlówki i żarówki energooszczędne PSZOK
11. Zużyte baterie PSZOK, punkt MPE lub przekazać do specjalnych pojemników znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie, szkół lub placówek handlowych zobowiązanych do zbiórki tych odpadów

 

PSZOK zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-17.00.

Pojemniki MPE tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów zlokalizowane są:

  • przy stacji PKP w Piasecznie,
  • na bazarku przy ul. Szkolnej naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
  • przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – ul. Kościuszki 5
  • w parku w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej
  • na terenie bazarku w Zalesiu Górnym (róg ulic Pionierów i Koralowych Dębów)
  • przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Piasecznie (róg ulic Głównej i Północnej)
  • przy zatoczce autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Al. Kalin
  • w Głoskowie przy siłowni na świeżym powietrzu (ul. Millenium)
  • w Jazgarzewie przy terenie rekreacyjnym (ul. Leśna)
  • w Złotokłosie na palcu targowym (ul. 3 Maja).

Kontrola odprowadzania nieczystości ciekłych

Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami oraz straż miejska prowadzą również kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości proszeni są o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno dostępny jest na stronie internetowej: odpady.piaseczno.eu.

kontrola odpadów
foto Archiwum Straży Miejskiej

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników nie rzadziej niż raz na kwartał oraz do przechowywania przez okres jednego roku umów i dowodów uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Kontrola dokumentów przeprowadzana jest na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

kontrola odpadów
foto Archiwum Straży Miejskiej

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków nakazanych przepisami powyższej ustawy właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.