Naczelna Pielęgniarka

584

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie ogłasza konkurs na stanowisko: Naczelnej Pielęgniarki.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):
• tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 lat pracy w zawodzie,
• tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie.

Zgłaszający się do Konkursu kandydaci powinni przedstawić oferty zawierające:
• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
• kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
• oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej  Pielęgniarki Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781)”.

W przypadku przedłożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów i nie zostaną uzupełnione przed upływem terminu składania ofert, nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”.

Dokumenty można złożyć:
– osobiście w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie – Sekretariat I piętro nr pokoju 52 w godz. 10.00-14.00
– za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul. Fabryczna 1;

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 14 listopada 2022 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:
• termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
• posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno, piętro I, Sekretariat Dyrektora;
• Każdemu z kandydatów zgłaszających się do Konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, w jego siedzibie (ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno), po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu pod numerem 22 737-36-95 główny księgowy
•  wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
• Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22- 462 -70 -08 kadry (w godzinach 10-14).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Piasecznie
• Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem – jod@zozpiaseczno.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (aplikacje kandydatów)
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Naczelna Pielęgniarka