Opel Combo Life nowy samochód Straży Miejskiej. Na zdjęciu wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak z komendantem Straży Miejskiej Mariusz Łodyga i strażnikiem miejskim
foto: Marcin Borkowski

Piaseczyńska Straż Miejska zyskała nowe auto do realizacji zadań służbowych, których jest bardzo dużo, a ich liczba stale rośnie.

Zakupiony w listopadzie 2020 r. za cenę 73 400 zł Opel Combo Life jest autem wszechstronnym, pojemnym, może przewozić zarówno osoby jak i sprzęt. Opel zastąpił wyeksploatowany już pojazd marki Volkswagen Polo z 2007 r., którego przebieg wyniósł 283269 km, a częste awarie dezorganizowały pracę jednostki.

W naszej gminie z aż 32 miejscowościami mieszka, bądź przebywa blisko 100 tysięcy osób, więc i skala przypadków wymagających działania Straży Miejskiej jest spora. Strażnicy miejscy w tym roku podjęli niemal 14,5 tys. interwencji na terenie całej gminy. Są one podejmowane w różnych częściach gminy, a przejazd z jednej interwencji na drugą, z uwagi na wielkość gminy, może zajmować ponad pół godziny.

Straż Miejska zazwyczaj kojarzona jest z karaniem za złe parkowanie, co oczywiście ma duże znaczenie dla ładu i porządku w mieście, jednak jej zadania i kompetencje są dużo bardziej złożone. – Strażnicy w Piasecznie odpowiadają m.in. za bardzo ważny społecznie temat bezpańskich zwierząt, zarówno od strony prewencyjnej, jak choćby akcje czipowania i sterylizacji, ale też współpracy ze Schroniskiem Na Paluchu. To strażnicy miejscy dokonują kontroli palenisk przyczyniając się do walki ze smogiem. W ostatnim czasie zostali w tym zakresie przeszkoleni i wyposażeni w specjalnego drona oraz przenośne laboratorium do analizy spalin z kominów. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa 130 kamer systemu monitoringu, który obsługuje Straż Miejska. Praca strażników to też liczne interwencje, także wespół z policją, patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane, zabezpieczanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, ale też w nagłych sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia są wykonywane przez straż działania edukacyjne, liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszych szkołach i przedszkolach. Dzięki dwóm zestawom miasteczka rowerowego, strażnicy prowadzą zajęcia na kartę rowerową. – wylicza pani wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Do zadań straży należy także:
– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
– kontrola publicznego transportu zbiorowego;
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
– zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
– ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
– doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
– interwencje w zakresie dzikich wysypisk;
– znakowanie rowerów i przeprowadzanie lekcji przygotowujących do egzaminów na karty rowerowe;
– wspieranie dyspozytora miejskiego;
– usuwanie wraków pojazdów.

Przypomnijmy, że w związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.