Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem

88

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 24.03.2021r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)

Zamieszcza ofertę: Fundacji Wolne Miejsce na realizację zadania: Metropolitarne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem. 4 500,00zł

Oferta zostanie rozpatrzona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.), uchwałą Nr 664/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.11.2020r., w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Zlecanie realizacji zadania publicznego, jako zadania zleconego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – będzie miało formę wspierania takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie w/w terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest: Pan Tomasz Pośniak, tel. (0-22) 70 17 626, pok. nr 65 w godz. 09.00 – 14.00

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania materiałów należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do Wydziału Spraw Społecznych, pok. Nr 64, lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.piaseczno.eu

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem