Wyniki akcji liczenia wróbli i mazurków – 2021 rok

5247
Nagrody w akcji liczenia wróbli i mazurków
Nagrody w akcji liczenia wróbli i mazurków

Utrata miejsc gniazdowych związana z zatykaniem podczas remontów budynków wszelkich nierówności, szpar i otworów oraz zubożenie bazy pokarmowej spowodowały obserwowany od lat 80-tych spadek liczebności wróbli w polskich miastach. Na obszarach wiejskich sytuacja wróbli również nie należy do najlepszych, co jest wynikiem ograniczenia lub całkowitego zaniechania upraw na polach czy stosowania większych ilości chemikaliów zabijających owady stanowiące pokarm wróbli. Tereny zajmowane do tej pory przez wróble zasiedlane są przez mazurki, które są odporniejsze na wyżej opisane zmiany.

Wobec powyższego, w celu monitoringu dynamiki populacji wróbli i mazurków przedstawiciele Chojnowskiego Parku Krajobrazowego po raz kolejny zorganizowali akcję liczenia tych niewielkich, ale zakorzenionych w polskiej kulturze ptaków.

Do przeprowadzonej na początku marca 2021 roku akcji liczenia wróbli i mazurków bardzo licznie przyłączyli się uczniowie z piaseczyńskich szkół. W akcji udział wzięło 17 klas pierwszych, drugich i trzecich z trzech gmin, z czego gminę Piaseczno reprezentowało aż 12 klas, czyli prawie 250 dzieci!

Podczas spacerów ornitologicznych na terenie gminy Piaseczno zaobserwowano 351 osobników, w tym 89 mazurków, 196 wróbli oraz 66 stad mieszanych.

Wszystkie klasy z terenu gminy Piaseczno nagrodzono drewnianymi puzzlami Zwierzęta Polski, natomiast uczniowie z grup, w których zaobserwowano najwięcej ptaków otrzymali drobne upominki, w tym m.in. ornitologiczne kubki na długopisy, układanki i kredki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję uczniom i nauczycielom, a w szczególności jej pomysłodawcom i organizatorom z Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.