Ogłoszenie o naborze do Piaseczyńskiej Rady Seniorów

156

Ogłoszenie o naborze do Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dnia 13 stycznia 2022 roku.

Na postawie §10 statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do uchwały nr 21/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz 2021 poz.10915) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów. Zgłoszeń kandydatów na członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów mogą dokonywać podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów (organizacje posiadające w statucie cele i zadania z zakresu działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych) w liczbie nie większej niż dwie osoby z każdego podmiotu.

Członkami Piaseczyńskiej Rady Seniorów mogą zostać mieszkańcy Gminy Piaseczno, którzy najpóźniej w dniu wyboru ukończyli 60. rok życia oraz udzielą zgody na powołanie do Piaseczyńskiej Rady Seniorów, oświadczenie o zapoznaniu się z jej statutem oraz klauzulę informacyjną RODO. Praca członka Rady ma charakter społeczny a jej członkowi nie przysługuje dieta, wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie. Zgłoszeń dokonują uprawnione podmioty zgodnie ze statutową reprezentacją danego podmiotu na formularzu (załącznik) w terminie do 31 stycznia 2022 roku:
a) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie,
b) pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
c) pocztą elektroniczną na adres: urzad©piaseczno.eu
d) ePUAP: umigpiaseczno/SkrytkaESP

Zgłoszenia dokonane po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej polegającej na sprawdzeniu kompletności i poprawności zgłoszenia oraz załączników. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzycki, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70 17 682, krzysztof.kasprzyckiQpiaseczno.eu.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o naborze do Piaseczyńskiej Rady Seniorów