Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

2396

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piaseczyńskiego, informuję, że zgodnie z „Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 r. „w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, przasnyskiego, siedleckiego makowskiego, piaseczyńskiego oraz grójeckiego”; na terenie gminy Piaseczno określa się obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Zalesie Górne, Łbiska, Grochowa, Bogatki, Głosków, Runów, Henryków-Urocze, Złotokłos, Wólka Pracka, Szczaki, Pęchery.

Terminem obszar zagrożony określa się obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

W gminie Piaseczno zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: “UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie postanowień zgodnie z Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz przestrzeganie poniższych zasad bioasekuracji.

Plakat na temat ptasiej grypy-bioasekuracji
Plakat na temat ptasiej grypy-bioasekuracji

Na obszarze zagrożonym w zakładach w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu,

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

9) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

Pełna treść Rozporządzenia znajduje się pod adresem strony: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenia-2021-r