Polityka mieszkaniowa Gminy Piaseczno

3217
Nowe budownictwo komunalne, ul. Świętojańska, fot. Anna Grzejszczyk
fot. Anna Grzejszczyk

Polityka mieszkaniowa Gminy Piaseczno od kliku lat zmierza do uporządkowania zasobu mieszkaniowego należącego do gminy. Celem jest poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Piaseczno, oraz zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla tych mieszkańców gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadanie to realizowane jest między innymi poprzez przekwaterowanie najemców zamieszkujących lokale, które znajdują się w budynkach w awaryjnym stanie technicznym. Z uwagi na to, iż potrzeby mieszkaniowe są niewspółmiernie wysokie do posiadanych zasobów mieszkaniowych gminy, konieczne są nowe inwestycje mieszkaniowe.

Gmina Piaseczno na przełomie 2018 i 2019 roku oddała do użytkowania 2 budynki wielorodzinne mieszkalne, położone w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 15a i Świętojańskiej 32. Łącznie w najem przekazano 69 lokali, z czego 2 lokale zostały przeznaczone na mieszkania chronione.

Te dwie ukończone inwestycje pozwoliły w znacznym stopniu przekwaterować rodziny zamieszkujące w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy, które znajdowały się w awaryjnym stanie technicznym i wymagały wyłączenia z użytkowania. Łącznie w latach 2018-2020 dokonano przekwaterowania 58 rodzin.

Aktualnie w mieszkaniowym zasobie gminy pozostały jeszcze do przekwaterowania 4 budynki wielorodzinne, w których zamieszkują 33 rodziny.

Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie lokali socjalnych osobom, które otrzymały prawomocne wyroki sądu o eksmisję z prawem do najmu socjalnego lokalu. Na chwilę obecną zarejestrowanych jest ponad 30 takich wyroków.

Obecnie na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno widnieje ponad 140 wniosków. Aby zrealizować te potrzeby gmina opracowuje koncepcje budowy kolejnych budynków mieszkalnych i będzie dążyć do ich wybudowania w ciągu dwóch najbliższych lat.

Zgodnie z nowymi przepisami Gmina Piaseczno w okresie następnych 2 lat jest zobowiązana do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Inwestycja ta będzie dotyczyła ponad 140 lokali, w których zachodzi konieczność wymiany źródła ciepła.

Obecnie mieszkaniowy zasób gminy liczy 671 lokali. Należy zaznaczyć, iż Gmina Piaseczno jako jedna z nielicznych gmin ościennych stale inwestuje w budownictwo mieszkaniowe, starając się zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Nasze działania i zasób mieszkaniowy znacznie wyróżnia się spośród gmin naszego powiatu.