Użytkowanie wieczyste – 29 lutego mija termin wnoszenia opłat z bonifikatą 60%

15180
Uwaga!  Przypominamy, że 29.02.2020 mija termin na wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach gminnych w prawo własności z bonifikatą 60%. Szczegóły poniżej:

Procedura związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest ciągle w toku. Dawni użytkownicy wieczyści, dzisiaj już właściciele nieruchomości, dokonują opłat: jednorazowych lub rocznych przekształceniowych i otrzymują zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej.

Przypominamy procedurę przekształceniową krok po kroku:

KROK 1 – Gmina wydaje zaświadczenia o przekształceniu

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

* Burmistrz Miasta i Gminy w Piasecznie do 31.12.2019 r. wydał zaświadczenia potwierdzające w/w przekształcenie, odnoszące się do nieruchomości, stanowiących przed 01.01.2019 r. własność Gminy Piaseczno, a oddanych w użytkowanie wieczyste.

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta była informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.

KROK 2 – Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej można zgłosić do urzędu.

W przypadku opłaty jednorazowej należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zamiar jej wniesienia poprzez złożenie wniosku w kancelarii urzędu, pocztą lub drogą internetową na adres urzad@piaseczno.eu

Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Gmina Piaseczno i dawni użytkownicy wieczyści są na etapie KROKU 3 i 4.

KROK 3 – Wnoszenie opłat

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?

* Opłata za przekształcenie stanowi 20-krotność opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia i wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.

JAK DOKONAĆ OPŁATY?

* Opłaty roczne bądź opłatę jednorazową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.).

W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu.

Przykład: „opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ul. X, nr lokalu X”.

Komu przysługują BONIFIKATY?

* W przypadku wniesienia do 29.02.2020 r. opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Piaseczno, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno udziela osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w wysokości 60% zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 388/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku.

* Organ udziela bonifikaty w wysokości 99% na wniosek właścicieli:

  1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

JAKIE SĄ TERMINY WNOSZENIA OPŁAT?

Opłatę przekształceniową za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r., za 2021 do 31 marca 2021 r. itd.

KROK 4 – Co dalej po wniesieniu opłaty jednorazowej lub wszystkich opłat rocznych?

Po wniesieniu wszystkich opłat rocznych lub opłaty jednorazowej, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie z działu III Księgi Wieczystej roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w związku z uregulowaniem jednorazowo opłaty za przekształcenie. Zaświadczenie to będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia.

Zaświadczenia te są roznoszone przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz wysyłane pocztą.

  1. Jeśli roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową zostało już ujawnione w księdze wieczystej lokalu wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej były użytkownik wieczysty może złożyć do Sądu rejonowego w Piaseczni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach (art. 7 ust. 10 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia stanowi w takim przypadku załącznik do wniosku o wpis w dziale III Księgi Wieczystej, który należy złożyć w w/w sądzie.
  2. Jeśli roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową nie zostało ujawnione, były użytkownik wieczysty, który otrzymał zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie z działu III KW może złożyć w Sądzie wniosek o niedokonywanie przez Sąd wpisu roszczenia.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej BIP: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pod numerami telefonu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70 17 525 lub 22 70 17 526.