Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020

3937
Ilustracja pokazująca realizację projektu
Piaseczyńskie szkoły przyszłości - projekt dofinansowany z UE

Gmina Piaseczno od 2014 roku zrealizowała wiele różnorodnych programów z zakresu oświaty, dofinansowanych ze środków krajowych jak i unijnych. Część z nich stawiała na rozwój kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli, część polegała na doposażeniu placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Na ich realizację udało się łącznie pozyskać dotacje w wysokości 7,5 mln zł.

Na tę sumę składają się poszczególne dotacje przyznane w latach 2014-2020: 500 tys. zł w 2017 r., 2,1 mln zł w 2018 r., 2 220 000 zł w 2019 r., 330 tys. zł w 2020 r. oraz 520 tys. € w ramach programu ERASMUS.

Poniżej przedstawiamy listę projektów edukacyjnych, na których realizację gmina pozyskała środki zewnętrzne:

Rok 2014-2015

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Wartość dotacji UE: 24 510, 00 zł (100%)
Termin realizacji projektu: 01.09.2014r. – 30.06.2015r.

Rok 2017

Projekt pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”

Projekt partnerski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki.

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt w Partnerstwie, Lider: Mały Inżynier Ewa Bednarska z siedzibą w Grudzielcu.
Wartość całego projektu: 1 998 811,20 zł.
Dofinansowanie UE ogółem dla całego projektu: 1 599 048,96 zł.

Wartość dotacji UE dla Gminy Piaseczno to 293 270,00 zł. Wsparcie jest bezgotówkowe w postaci sprzętu TIK oraz prowadzenia zajęć przez Lidera Projektu. W projekcie “Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” brały udział szkoły podstawowe z Jazgarzewa, Złotokłosu i SP nr 5 z Piaseczna. Dzięki dofinansowaniu udało się doposażyć placówki w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne a uczniowie mieli zapewnione dodatkowe zajęcia rozwijające.

Rok 2018

Projekt pn. „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”

RPO WM na lata 2014-2020. oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży . Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Szkoły biorące udział w projekcie to SP nr 2 w Piasecznie, SP nr 5 w Piasecznie, SP w Józefosławiu, SP w Złotokłosie, SP w Jazgarzewie oraz w SP Zalesie Górne.
W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe rozwijające, dydaktyczno – wyrównawcze i tutoring. Projekt obejmuje także doposażenie pracowni przyrodniczych,
zakup pomocy dydaktycznych i zakup sprzętu TIK.

W ramach projektu przeznaczono około 500 tys zł na doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, a wsparcie dydaktyczne otrzymało 1035 uczniów.

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt w Partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sp. z o.o.
Wartość dotacji UE: 2 098 974,85 zł. (80%)
Wartość projektu: 2 214 050,85 zł

Termin realizacji projektu: 05.11.2018r. – 30.12.2019r.

Rok 2019

Projekt pn. „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”

RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wartość dotacji UE: 687 798,53 zł (80%)
Wartość całego projektu: 859 748,53 zł

Termin realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.12.2020r.

Rok 2020

Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

RPO WM 2014-2020 Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Koszt całkowity 35 mln. Partnerstwo z 215 Gminami.

Wartość dotacji UE dla Gminy: 115 000,00 w postaci sprzętu komputerowego oprogramowania oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli ze zdalnego nauczania.

Lider: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski WM

Projekt pn. „Zdalna szkoła + w Gminie Piaseczno”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA plus
Wartość dotacji UE: 115 000,00 zł, 100% dofinasowania.

W ramach projektu zakupiono 61 laptopów dla 10 szkół podstawowych publicznych z Gminy Piaseczno.

Operator projektu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Projekt pn. „Zdalna szkoła w Gminie Piaseczno”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA
Wartość dotacji UE: 100 000,00zł, 100% dofinasowania.

Zakupiono 52 szt. laptopów dla 9 szkół podstawowych publicznych z Gminy Piaseczno.

Operator projektu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W Gminie Piaseczno realizowane również były projekty w ramach programu ERASMUS. Brały w nich udział dawne gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola z terenu gminy. Wykaz placówek oświatowych biorących udział w programie ERASMUS w latach 2014-2020:

Wykaz placówek oświatowych biorących udział w programie ERASMUS w latach 2014-2020
Wykaz placówek oświatowych biorących udział w programie ERASMUS w latach 2014-2020

Celem programu Erasmus jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, co przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej.