Plakat. Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022
Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy o możliwości ubiegania o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Piaseczno znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – miesięczna wysokość dochodu netto uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się od 1 do 15 września 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie – są one dostępne w recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Stypendium szkolne jest wypłacane w dwóch ratach: pierwsza rata do 15 grudnia 2021 r., druga – do 15 czerwca 2022 r. na podstawie przedstawionych przez uprawnionego faktur i rachunków imiennych.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów. Przyznane stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów. Potwierdzeniem wyżej wymienionych kosztów będą oryginały rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela: e-mail: anna.kochan@mgops.piaseczno.eu, agnieszka.radzynska@mgops.piaseczno.eu, tel. 22 750 33 08 wew. 8

Szczegółowe informacje: www.mgops.piaseczno.eu/formy-pomocy/stypendia