Trasy rowerowe z dofinansowaniem

2381
Na zdjęciu Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno jadący rowerem po ścieżce rowerowej przy ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie, na głowie ma kask.
Burmistrz Daniel Putkiewicz jadący rowerem po ścieżce rowerowej, foto: Anna Grzejszczyk

Gmina Piaseczno realizuje projekt “Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Po uzyskaniu zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu bez partnerów: Gminy Konstancin-Jeziorna i Gminy Góra Kalwaria, sukcesywnie budowane są kolejne odcinki tras rowerowych. Łącznie projekt przewiduje wyznaczenie 12 tras rowerowych, które w efekcie stworzą spójny układ infrastruktury rowerowej na terenie gminy Piaseczno. Celem projektu jest przesunięcie międzygałęziowego ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej. Działania wpisują się w zapobieganie pogarszaniu się stanu powietrza. Wytyczane w ramach projektu trasy mają znaczenie komunikacyjne, są zlokalizowane przy głównych oraz łącznikowych drogach. Trasy łączą obiekty użyteczności publicznej, przystanku autobusowe, dworce. Długość wybudowanych dróg dla rowerów w ramach projektu – 14,25 km, długość wyznaczonych ścieżek rowerowych – 53,81 km.

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 6 975 777,71 zł.

Logotypy. Trasy rowerowe z dofinansowaniem.