Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – zwiększenie dostępności usług społecznych

355

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18, którego celem są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych, poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.

W ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie na Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży:
a) działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci
w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;
b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
c) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
d) działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wnioski można składać od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu