Informacje o wymianie kopciuchów

4138

Szanowni Mieszkańcy,

W ciągu ostatnich kilku lat kwestia jakości powietrza stała się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że problem ten dotyczy zarówno największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości.

Kierując się troską o zdrowie mieszkańców Mazowsza i środowisko, Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 października 2017 r. przyjął uchwałę nr 162/17, tzw. „uchwałę antysmogową”, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje od 11 listopada 2017 r. Do przestrzegania jej przepisów zobowiązani są wszyscy mieszkańcy Mazowsza.

Od czasu wprowadzenia przedmiotowej uchwały, na Mazowszu można montować tylko takie nowe kotły, piece i kominki na paliwa stałe, które zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone w załączniku II rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy uchwały wprowadzają również konieczność wymiany urządzeń bezklasowych oraz spełniających wymogi klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń nieposiadających certyfikatu ekoprojektu, konieczna będzie ich wymiana bądź doposażenie w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Dla mieszkańców eksploatujących kotły, piece, kominki i inne źródła ciepła opalane paliwami stałymi, niespełniające norm ekoprojektu, przewidziano okresy przejściowe umożliwiające dostosowanie się do nowych regulacji – przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.

Od 1 stycznia 2023 roku, użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu oraz kotłów bezklasowych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zły stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w naszym regionie, stanie się nielegalne.

Użytkownicy kotłów 5 klasy mogą użytkować je do końca ich żywotności.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Do pobrania:
list otwarty do mieszkańców wymiana kopciuchów (.pdf, 222 KB)
ulotka uchwała antysmogowa Mazowsze (.pdf, 233 KB)
ulotka czyste powietrze Mazowsze (.pdf, 393 KB)