Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Daniela Putkiewicza

1357
absolutorium. na zdjeciu burmistrz trzymający kwiaty, wiceburmistrzowie oraz wiceprzewodnicząca rady miejskiej
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2023 r. burmistrz Daniel Putkiewicz otrzymał od radnych absolutorium oraz wotum zaufania.

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca maja każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno jest zobowiązany do przedstawienia radnym oraz mieszkańcom Raportu o stanie gminy za rok ubiegły. Dokument ten prezentuje informacje o stanie finansów jednostki samorządu oraz działaniach podejmowanych przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne w ciągu całego roku. Na podstawie tego dokumentu radni podejmują uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. Podczas sesji absolutoryjnej prezentowane jest również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, w oparciu o które z kolei Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.

Podczas sesji w dniu 14 czerwca 2023 r. burmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił krótko informacje o najważniejszych inwestycjach realizowanych przez samorząd w roku 2022, skali pomocy uchodźcom z Ukrainy, wyzwaniach związanych z sytuacją budżetową, czyli zmianami podatkowymi, galopującą inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania m.in. ze względu na rosnące ceny energii i ogrzewania, a także działaniach kulturalnych i sportowych.

Podziękował radnym za podejmowane uchwały i dobrą współpracę oraz urzędnikom za realizowanie zadań. Rada Miejska większością 16 głosów za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi.

Skarbnik Gminy Agnieszka Kowalska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu gminy za rok 2022. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rekomendując radnym udzielenie absolutorium burmistrzowi. Rada Miejska w Piasecznie 17 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się udzieliła burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi również absolutorium.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie: Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2022.