Wsparcie dla przedsiębiorców – działania gminy w związku negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19

5270

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbyła się 9 kwietnia br. radni zdecydowali o podjęciu działań na rzecz lokalnych przedsiębiorców, w związku z panująca sytuacją epidemiologiczną.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zdecydowano o zwolnieniu w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w okresie kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Tego typu zwolnienie odbywać się będzie na wniosek podatnika, tylko w wypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej przepisem §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podatnik może wnioskować o zwolnienie jeśli jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19.

Podatnik chcący skorzystać z tego typu zwolnienia powinien złożyć wniosek opisując o jaką ulgę występuje oraz uzasadnić swoje podanie. Do wniosku powinien załączyć Formularz Informacji.

Nie dochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym

Radni podjęli także uchwałę, na mocy której Gmina i jej jednostki organizacyjne nie będą dochodzić swoich należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dotyczy to czynszu najmu, dzierżawy lub opłaty przypadającej Gminie za użytkowanie. Ubiegając się o odstąpienie od dochodzenia należności (poprzez złożenie pisma do urzędu), podmiot wnioskujący będzie zobowiązany uzupełnić i dołączyć Formularz Informacji  stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Ulgi w spłacie należności

Na koniec radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian do uchwały nr 1201/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piasecznie i jej jednostkom organizacyjnym. W uchwale dodano zapis uprawniający Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w okresie epidemii, do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, bez konieczności uzyskania opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej.

W wypadku wnioskowania o ulgi w spłacie należności, należy uzupełnić Formularz Informacyjny (pdf lub xlsx).

Uchwały w pełnej treści dostępne są na stronie: www.piaseczno.esesja.pl

Kontakt do wydziałów, które zajmują się tematami po stronie UMiG Piaseczno:
Podatki ⇒ Wydział Finansowy
Najmy ⇒ Wydział Polityki Mieszkaniowej
(halina.sypula@piaseczno.eu – tel. 22 70 17 593; teresa.kozlowska@piaseczno.eu – tel. 22 70 17 593 lub ewa.witkowska@piaseczno.eu – tel. 22 70 17 565)
Dzierżawy ⇒ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
(iwona.zielinska-woszczyk@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 522; ewelina.wojtczak-slowik@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 525 lub anna.moszynska@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 523)