Zagrożenie od owadów błonoskrzydłych np. szerszeni

428

W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.

W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na:
• ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
• oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
• poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
• pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Ponadto w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt 2. Analogicznie należy postępować w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.

W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy „w dobrej wierze”.

Każda metoda usuwania gniazda w końcowym efekcie powoduje śmierć całego owadziego społeczeństwa, stąd też nie ma znaczenia biologicznego jaka metoda będzie zastosowana.

Materiał do pobrania:
Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonoskrzydłych.