MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta /parter/
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613

Osobie pełnoletniej, które dane gromadzone są rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL .

Jeśli nie chcesz, aby ktoś wykorzystał Twój numer PESEL bez Twojej wiedzy możesz go zastrzec.

Można tego dokonać na dwa sposoby:
– osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając odpowiedni wniosek;
– w postaci dokumentu elektronicznego przez stronę www.gov.pl – musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub w aplikacji mObywatel.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą można tej czynności dokonać przez pełnomocnika. Wówczas pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w danej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
– Rozporządzenie Ministra cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL I COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL