Zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami od 01.10.2020

10921
Zmiana stawki za odbiór odpadów od 1 października

Szanowni Państwo!

Wydział Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, iż z dniem 1 października 2020 roku na terenie gminy Piaseczno zachodzą następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Od 1 października 2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Piaseczno są zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

PAPIER (w zabudowie jednorodzinnej) będzie odbierany 2 razy w miesiącu (do tej pory był odbierany 1 raz w miesiącu).

Odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodowe) właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej gromadzą razem w pojemniku bądź worku. Worki lub pojemniki na w/w odpady mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Worki powinny być wytrzymałe na rozerwanie, w dowolnym kolorze (z wyłączeniem koloru niebieskiego, zielonego i żółtego), o pojemności nie większej niż 120 litrów. Gmina nie będzie zapewniać worków brązowych.

Odpady kuchenne i ogrodowe będą odbierane przez cały rok (do tej pory odpady ogrodowe były odbierane w miesiącach marzec – listopad) wyłącznie w formie wystawki przed nieruchomość lub przed altanę śmietnikową,

Skorzystanie ze zniżki na kompostowanie będzie skutkowało, brakiem możliwości oddania odpadów biodegradowalnych (kuchennych i ogrodowych) zarówno w PSZOK jak i wystawienia przed posesję.

Nie będą odbierane jako odpady wielkogabarytowe następujące odpady:

  • Opony,
  • Sprzęt AGD i RTV,
  • Opakowania po farbach, tuszach, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalnikach i farby.

W/w odpady należy samemu dostarczyć do PSZOK na ul. Techniczną 6 w Piasecznie. Zużyty sprzęt RTV lub AGD można przekazać firmie POLBLUME po uprzednim kontakcie telefonicznych po nr tel. 22 756 96 61

Trawa oraz liście nie będą przyjmowane w PSZOK.

  • Zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Od 1 października 2020r. podstawowa stawka opłaty za odpady segregowane wynosi: 36,38 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego na danej nieruchomości. Ponadto zostały także wprowadzone nowe stawki opłaty za pojemniki (dotyczy nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem):

za pojemnik o pojemności:
· 120 litrów – 6,34 zł.
· 240 litrów – 12,69 zł.
· 1100 litrów – 58,20 zł.
· 2,5 m3 – 132,27 zł.
· 5 m3 – 264,54 zł.
· 7 m3 – 370,36 zł.
· 10 m3 – 529,09 zł.
· 20 m3 – 1 058,18 zł

Więcej na ten temat w artykule Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.”

Najczęściej kierowane pytania do Wydziału Gospodarki Odpadami:

1. Czy w Gminie Piaseczno są ustalone zniżki za kompostowanie odpadów?

Od 1 października 2020 roku będzie można skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia została ustalona uchwałą nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. i wynosi 2,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby skorzystać z w/w zniżki należy złożyć deklarację DOZ-1.

Skorzystanie ze zniżki będzie skutkowało, tym, że właściciel nieruchomości odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodowe) będzie musiał zagospodarować we własnym zakresie, a tym samym nie będzie mógł ich wystawić przed nieruchomość i wywozić do PSZOK.

2. Czy osoby, które dotychczas miały złożoną deklarację na odbiór odpadów niesegregowanych muszą składać od października kolejną deklaracją?

Od 1 października br. wchodzi obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy do tej pory oddawali odpady niesegregowane nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji (chyba że zmiana dotyczy liczby osób lub adresu nieruchomości). Nowa stawka opłaty zostanie naliczona automatycznie tak jak za odpady segregowane.

3. Gdzie można otrzymać worki do segregacji odpadów?

Worki do segregacji odpadów można pobrać w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie. Wydział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Worki będą także rozwożone przez wykonawcę, który będzie je pozostawiał na posesji podczas odbioru danej frakcji odpadów.

4. Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Od 1 września 2020 r. obowiązuje nowy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Dla przykładu opłatę za miesiąc październik należy wnieść do 25 października.

5. W jakim terminie należy dokonywać zmian w deklaracji (np. zmiana liczby osób)?

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiany zgłaszamy poprzez złożenie deklaracji. Bardzo ważne jest wypełnienie części B i C deklaracji. W części B deklaracji wskazujemy datę od kiedy zmiana ma obowiązywać. W części C wskazujemy przyczynę zmiany. Wypełnioną deklarację składamy osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez e-PUAP.

6. Gdzie można znaleźć harmonogramy odbioru odpadów komunalnych?

Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Harmonogramy odbioru odpadów”. Harmonogramy tradycyjnie będą dostarczane przez pracowników PUK Piaseczno do państwa posesji przy okazji odbioru odpadów w październiku. Wkrótce dostępne też będą papierowe harmonogramy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz przy ul. Świętojańskiej 5A.

7. Jak można dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłatę można wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówką/kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

8. Czy w Gminie Piaseczno ustalone są zniżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny?

W Gminie Piaseczno obowiązuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 10,91 zł (tj. 30% stawki opłaty za odpady segregowane -30%*36,38 zł) od każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkałej na danej nieruchomości. Rodziny, które chcą skorzystać z w/w ulgi zobowiązane są do złożenia deklaracji DOZ-1 wraz z kserokopiami Kart Dużej Rodziny. Zniżka nie obowiązuje wstecz.

Źródło Wydział Gospodarki Odpadami : Zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami od 01.10.2020 r.