Budowa Alei Pokoju w Zalesiu Dolnym

1402
Al. Pokoju
Al. Pokoju

Gmina Piaseczno podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i pozyskała dofinansowanie projektu „Budowa Al. Pokoju w Zalesiu Dolnym na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej”.

Projekt realizowany był w okresie 16.08.2007 – 30.12.2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniosła 2 086 559,81zł. Uzyskana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 773 575,84 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu wykonana została kompleksowa przebudowa Alei Pokoju w Zalesiu Dolnym, która ma istotne znaczenie lokalne i regionalne Celem projektu było stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Piaseczno poprzez udrożnienie połączeń komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Inwestycje realizowane w ramach projektu objęły: przebudowę drogi gminnej, budowę chodników w ciągu drogi, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie wjazdów bramowych na posesje, regulację studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych, modernizację skrzyżowań i przejść dla pieszych, przybudowę oświetlenia ulicznego oraz wydzielenie pasów zieleni.

Realizacja projektu „Budowa Al. Pokoju w Zalesiu Dolnym na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej”, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększył się komfort jazdy. Usprawniony został dojazd do osiedla Zalesie Dolne w Piasecznie. Po przebudowie, przebieg Al. Pokoju nawiązuje do dawnych przedwojennych planów zagospodarowania przestrzennego tego regionu.

pasek logotypu
pasek logotypu