Budżet gminy Piaseczno na 2020 rok

3778
Budżet gminy na 2020 rok

Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie ok. 673,7 miliona złotych. Na same inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne przewidziano ponad 116 milionów, nie wliczając nakładów ponoszonych przez gminne spółki, posiadające własne budżety. Dokończonych zostanie kilka dużych inwestycji, głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte zostaną też nowe, z których największa to budowa hali sportowej w Złotokłosie.

Budżet został uchwalony 18 grudnia 2019 roku, czyli jeszcze w poprzednim roku, a to dlatego, aby już z początkiem nowego roku móc przystąpić do czasochłonnych i skomplikowanych procedur przetargowych. Ustalone w budżecie priorytety są konsekwencją kontynuacji dotychczasowego programu burmistrza na pięcioletnią kadencję.

– W obecnym czasie samorządy nie mają łatwo w planowaniu swoich działań w perspektywie wieloletniej, a to za sprawą niespodziewanych zmian w prawie, zwłaszcza podatkowym – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Musieliśmy dostosować się do okoliczności, a nie chcieliśmy rezygnować z kluczowych inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć deficyt, ale jednocześnie pozostawić go na wciąż bezpiecznym poziomie – wyjaśnia burmistrz.

Budżet przyjęty znaczną większością, choć niejednogłośnie

Przyjęcie planu działań dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok poprzedziła burzliwa dyskusja podczas sesji budżetowej. Został on ostatecznie przyjęty 18 głosami radnych za, przy 5 głosach radnych opozycyjnych przeciwnych uchwale. Projekt był wcześniej długo omawiany w komisjach problemowych, gdzie proponowano do niego poprawki, a skarbnik gminy, burmistrz oraz jego zastępcy udzielali szczegółowych wyjaśnień. Projekt budżetu uzyskał też pozytywną opinię Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiana stawek PIT ma odzwierciedlenie w budżecie

Dochód gminy w 2020 roku wynosi 598,2 mln zł, z czego dochody własne to 358,2 mln zł. Zaplanowane wydatki to już kwota 673,7 mln zł, a deficyt w wysokości 75,4 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. – Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji, aby móc zrealizować inwestycje zapisane już wcześniej w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”, w związku z którymi poczyniliśmy już zaawansowane przygotowania koncepcyjne czy dokumentacyjne, a także ponieśliśmy konkretne nakłady finansowe – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz.

Dochody z podatku od osób fizycznych wyniosą 217 mln zł. Studiując strukturę dochodów gminy, najbardziej rzuca się w oczy właśnie spadek dynamiki przyrostu środków pochodzących z podatku PIT. To efekt obniżenia przez rząd do 17% pierwszego progu podatkowego, a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz zwolnień dla osób poniżej 26. roku życia. Szacuje się, że w przypadku gminy Piaseczno zmiany te oznaczają o 30 mln zł mniej w gminnej kasie. Ta strata nie została jednak przez rząd w żaden sposób samorządowi zrekompensowana.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 92 mln zł, jest więc tylko o 1 mln zł wyższa od tej w 2019 roku, a przecież koszty w oświacie znacznie wzrosły, chociażby w związku z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli.

Analizując budżet gminy, należy też pamiętać, że dużą część dochodów stanowią środki z dotacji celowych z budżetu państwa, są one redystrybuowane dalej i nie zwiększają możliwości operacyjnych samorządu. Tak jest chociażby z programem Rodzina 500+, na który przewidziano ok. 110 mln zł, które gmina przekazuje uprawnionym mieszkańcom.

Dochody z podatków lokalnych oraz innych opłat pobieranych przez gminę zaplanowane są na 71,2 mln zł. Prognozowane dochody z podatku od osób prawnych wyniosą tyle samo, co
w 2019 roku – czyli 8,5 mln zł.

Budżet większy o prawie 100 milionów, ale…

Wydatki gminy zostały zaplanowane na poziomie 673,6 mln zł i są o 98,7 mln zł wyższe, niż te zawarte w planie budżetu z 2019 roku. Ten duży wzrost może być jednak dość mylnie interpretowany, gdyż nie zwiększa on faktycznych możliwości gminy. Składa się na niego kilka okoliczności, m.in. wyższe o 60 mln zł wypłaty na program Rodzina 500+ czy o 20 mln zł wyższe wydatki na gospodarkę odpadami. Są to więc środki, które wpływają do gminy, ale są jedynie przeksięgowywane i wypłacane na konkretny cel.

Struktura wydatków budżetowych jest przedstawiona na okładce „Gazety Piaseczyńskiej”. Tradycyjnie najwięcej, bo aż 218,7 mln zł, przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne). Drugą pozycję w budżecie, i to jest nowość, stanowią wydatki na program Rodzina 500+ oraz inne świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 137,9 mln zł. Podobną kwotę jak w roku ubiegłym stanowić będą wydatki na transport i drogi – 94,5 mln zł. 70,8 mln zł – to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, z czego blisko 34 mln zł przewidziano na utrzymanie systemu gospodarki odpadami.

“Janosikowe”, które nasza gmina musi odprowadzać do budżetu państwa na rzecz słabiej rozwiniętych regionów, wynosi 7,2 mln zł. Wydatki na administrację wynoszą 42,1 mln zł i stanowią 6,2% budżetu (czyli mniej niż w roku 2019, w którym stanowiły 7,8% budżetu). Na bardzo wysokim poziomie zostały zaplanowane wydatki na sport – 16,5 mln zł i kulturę – 21,4 mln zł.

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok Do tego należy dodać: - 3,6 mln zł na zadania remontowe - 12 mln zł na zakupy inwestycyjne (10 mln zł na wykupy gruntów) - oraz kiladziesiąt mln zł na inwestycje i modernizacje systemu wodno-kanalizacyjnego realizowane przez PWiK, a także inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
Do tego należy dodać: 3,6 mln zł na zadania remontowe, 12 mln zł na zakupy inwestycyjne (10 mln zł na wykupy gruntów) oraz kilkadziesiąt mln zł na inwestycje i modernizacje systemu wodno-kanalizacyjnego realizowane przez PWiK, a także inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe

116 milionów na inwestycje i remonty

Dużo, bo ponad 17% budżetu przeznaczone jest na zadania inwestycyjne i remontowe. Ogółem będzie to 116 mln zł, do której to kwoty należy doliczyć kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczonych na inwestycje przez gminne spółki PWiK oraz PCU (dokładna kwota znana będzie po rozpatrzeniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych m.in. od NFOŚiGW).

– W budżecie zaplanowana jest rekordowa liczba 180 zadań inwestycyjnych, uzupełniają ją 32 zadania remontowe i 35 zakupów inwestycyjnych – wymienia burmistrz Daniel Putkiewicz.

W Złotokłosie powstanie hala sportowa przy Szkole Podstawowej
W Złotokłosie powstanie hala sportowa przy Szkole Podstawowej
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 jest już na ukończeniu
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 jest już na ukończeniu / foto Teresa Kęciek

Po zrealizowaniu największej w historii gminy inwestycji kubaturowej, czyli nowego Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, gmina nie zwalnia tempa modernizacji bazy oświatowej. W tym roku największą inwestycją będzie budowa nowej hali sportowej przy szkole w Złotokłosie. Jej budowa pochłonie prawie 14 mln zł, z czego prawie 10 mln zł w tym roku. W ostatnich dniach grudnia podpisana została umowa z wykonawcą. Nowy obiekt sportowy ma zostać oddany do użytku w marcu 2021 roku. W tym roku dokończona zostanie też rozbudowa dwóch szkół: w Głoskowie (wartość inwestycji 11,5 mln zł, z czego ponad 8 mln zł w 2020 roku) oraz SP nr 3 w Piasecznie – tu już prace są na finiszu. W perspektywie jest jeszcze budowa nowej szkoły w Julianowie, w 2020 roku będą trwały prace nad dokumentacją.

Dom Seniora, który powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z aleją Róż
Dom Seniora, który powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z aleją Róż

Ważną i oczekiwaną inwestycją jest budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej. Pod koniec listopada podpisana została umowa na projekt i budowę obiektu
o pow. użytkowej 2100 mkw, za kwotę ok. 10,5 mln zł, z czego 2,3 mln zł zostanie wydatkowane w 2020 roku, a otwarcie nowej placówki przewidywane jest na przełomie 2021/2022 roku.

Kontynuowany będzie też program rewitalizacji przestrzeni publicznej. W tym roku zrealizowane mają zostać m.in. drugi etap rewaloryzacji parku miejskiego (z przebudową stawu) oraz przebudowa targowiska miejskiego, która ma pochłonąć 8,5 mln zł.

Remontowane skrzyżowanie przy ul. Jana Pawła, Dworcowej i Jarząbka w Piasecznie
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Dworcową i Jarząbka / foto: Łukasz Wyleziński

Priorytetem niezmiennie drogi i komunikacja

Rozbudowa infrastruktury drogowej stanowi największy wydatek inwestycyjny w tegorocznym budżecie. Na realizację ponad 100 zadań drogowych przeznaczono bowiem blisko 54 mln zł. Największe z nich to: kontynuacja przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową, przebudowa ul. Dworcowej od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej, budowa ulic 11 Listopada, Czajewicza, Wiśniowej i al. Róż w Piasecznie oraz kolejny etap budowy ul. Cyraneczki w Julianowie. Kontynuowany będzie program budowy dróg dojazdowych do trasy S7, planowana jest także budowa parkingu P+R przy ul. Towarowej oraz ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Tradycyjnie zabezpieczono w budżecie środki, w wysokości 3,4 mln zł, na wsparcie budowy dróg wojewódzkich i powiatowych. W ramach tej kwoty przebudowane zostanie m.in. skrzyżowanie drogi 722 z al. 3 Maja i al. Kasztanów.

Zwiększone, do 16,8 mln zł, zostaną wydatki na lokalny transport drogowy. W tej kwocie zawiera się zarówno współfinansowanie autobusów podmiejskich, wspólnego biletu na kolej, funkcjonowanie linii wewnętrznych L i P, jak i dofinansowanie biletów okresowych mieszkańców w ramach programu Warszawa+.

Sport i kultura

Zwiększą się też nakłady na zadania związane ze sportem i kulturą. Na sport przewidziano aż 16,5 mln zł, z czego 3,2 mln zł na szkolenie i rozwój młodzieży w ramach konkursów dla różnych klubów sportowych, a 3,1 mln zł na inwestycje w obiekty sportowe (nie wliczając hali sportowej przy szkole w Złotokłosie). Przede wszystkim rozpoczną się prace koncepcyjne i projektowe nowego Centrum Sportu z basenem. Wykonane mają też zostać: zadaszenie skate parku, dalsze inwestycje w obiekt stadionu miejskiego oraz mniejsza infrastruktura rekreacyjna – boiska czy siłownie zewnętrzne.

Jeszcze bardziej wzrosną nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, które osiągną poziom 21,4 mln zł. Jest to efekt z jednej strony wzrostu wydatków bieżących w związku z uruchomieniem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, z drugiej – działań inwestycyjno-projektowych, które pochłoną blisko 9 mln zł. Zakończyć ma się bowiem przebudowa budynku starej plebanii na potrzeby Muzeum Regionalnego w Piasecznie, a rozpocznie się przebudowa dawnej remizy OSP, gdzie zlokalizowana będzie galeria sztuki. Prowadzone mają być też prace projektowo-modernizacyjne w Domu „Zośki” oraz dworku „Poniatówka”.

Nie zabraknie oczywiście sztandarowych imprez oraz innych propozycji sportowo-kulturalnych na spędzanie wolnego czasu.

Stojaki na rowery w kształcie piaseczyńskiego barana to przykład realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
Stojaki na rowery w kształcie piaseczyńskiego barana to przykład realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego / foto: Marcin Borkowski

Budżet Obywatelski

W budżetach poszczególnych wydziałów i jednostek zabezpieczone są też środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym, że łączna wartość wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną, wyniosła ok. 1,3 mln zł, a do dyspozycji przeznaczonych było 1,4 mln zł, burmistrz zdecydował o przyjęciu wszystkich 43 projektów do realizacji bez etapu głosowania mieszkańców. Wartość projektów oscyluje od 4 tys. zł (wypożyczalnia gier planszowych) do 100 tys. zł (aktywna strefa naukowo-sportowa „Zośki”). Wśród projektów dominują te o charakterze przyrodniczym, sportowym, kulturalnym, a także te związane z małą architekturą.
Na wiosnę planowany jest start kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, tym razem zgłaszane i poddane pod głosowanie będą projekty, które zaimplementowane zostaną do budżetu gminy na 2021 rok.

Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego
Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego / foto: Anna Grzejszczyk

Inwestycje miejskich spółek

W przypadku gminy Piaseczno zadania samorządu, oprócz urzędu i jednostek organizacyjnych, realizują także gminne spółki, które dysponują własnymi budżetami i planami rozwoju.

Zadania te związane są przede wszystkim z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków,
a także, na pewnym obszarze miasta, z dostarczaniem ciepła i ciepłej wody. A kwoty przeznaczane przez miejskie spółki na inwestycje i remonty są niebagatelne, gdyż sięgają kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka planuje przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych na dokończenie zadań inwestycyjnych z 2019 roku oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjno-remontowych.
Realizacja budowy kanalizacji w Chojnowie i Orzeszynie (etap II) oraz w Złotokłosie (etapy IV i V) wyniesie łącznie ok. 18,5 mln zł netto. Dodatkowo do końca roku za ok. 9,5 mln zł powinien zostać zrealizowany kanał przerzutowy Głosków-Piaseczno. Po jego wykonaniu zamknięta zostanie oczyszczalnia ścieków w Złotokłosie i Głoskowie. W Złotokłosie zostanie natomiast rozbudowana Stacja Uzdatniania Wody, której koszt wyniesie 3,5 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu otwarte zostaną oferty na rozbudowę i modernizację SUW w Wólce Kozodawskiej. Jej oddanie do użytku zaplanowane jest na koniec 2021 roku, a kwota przeznaczona na inwestycję to 5,6 mln zł.

W tym roku, za kwotę 1,2 mln zł, na terenie oczyszczalni w Piasecznie powinna powstać instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW.

Ponadto planowana jest budowa wodociągu w Nowinkach za ponad 0,5 mln zł, projektowana będzie modernizacja wodociągu na ulicach Chyliczkowskiej i Jana Pawła II oraz na fragmencie ul. Puławskiej, prowadzone będą też drobne prace uzupełniające sieć o łącznej wartości ok. 1 mln zł, a także przygotowania do inwestycji na kolejnych obiektach SUW.

Podobnie jak w poprzednich latach spółka przeznaczy 3 mln zł na niezbędne bieżące remonty i ulepszenia. PWiK czeka też na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczącą preferencyjnej pożyczki na budowę SUW oraz kanalizacji w Złotokłosie.

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe

Skalę swoich planów inwestycyjnych uzależnia od pozyskania środków zewnętrznych, o które aplikuje. W przypadku pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Ciepło powiatowe”, spółka otrzymałaby 52 mln zł na pięcioletni program inwestycyjny.

Niezależnie od tego spółka planuje w 2020 roku przeznaczyć 6,5 mln zł na dwa zadania inwestycyjne: przyłączenie ciepłownicze osiedla Trimeko oraz montaż nowego agregatu do kogeneracji w kotłowni przy ul. Kusocińskiego.