Dotacje na ochronę powietrza w Gminie

350
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

Gmina Piaseczno podpisała 15 lipca 2019 r. dwie umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza poprzez udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizacje działań pośrednich i bezpośrednich służących poprawie jakości powietrza. Gmina Piaseczno pozyskała środki w wysokości 155 580,00 tys. zł na dwa zadania: 1) ”Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Gminie Piaseczno” oraz na 2) „Utworzenie nowego terenu zieleni w mieście Piaseczno w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie”.

W ramach zadania ”Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Gminie Piaseczno” zaplanowany jest zakup 1) drona do analizy spalin z kominów gospodarstw domowych, 2) mobilnego przenośnego laboratorium do analizy składu spalin, 3) nadbudowy samochodu dostawczego do mobilnego centrum pomiaru jakości powietrza i wykrywania nielegalnego spalania odpadów, 4) systemu do kalibracji zestawów pomiarowych do wykrywania nielegalnej emisji, 5) wilgotnościomierza młotkowego. Zadanie realizowane będzie przez Straż Miejską.

Z kolei w ramach realizacji drugiego zadania planuje się utworzenie dodatkowego miejsca będącego terenem zielonym w Piasecznie. Zaplanowano wykonanie robót związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem, tj. karczowanie drzew i krzewów (przygotowanie terenu), cięcia sanitarne drzew, roboty ogrodnicze, tj. sadzenie drzew i krzewów, sadzenie traw ozdobnych i roślin cebulowych, mulczowanie powierzchni nasadzeń oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania celem zapewnienia najlepszych praktyk dendrologiczno – ogrodniczych.