Dotacje na przebudowę i modernizację budynku starej Plebanii na cele muzealno-konferencyjne w wysokości 999 688,83 zł. Na zdjęciu od lewej: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Agnieszka Kowalska Skarbnik Gminy Piaseczno.
foto Michał Słaby

Trwa przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Starej Plebanii, który będzie siedzibą nowego Muzeum Piaseczna. W maju 2021 roku informowaliśmy, że na tę inwestycję Gmina Piaseczno otrzymała prawie 1 milion złotych dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

10 sierpnia 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika, na projekt inwestycyjny pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 999 688,83 zł.

Realizacja projektu polega na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Starej Plebanii w Parafii p.w. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny, który pełnić będzie funkcje kulturalne i edukacyjne. Inwestycja pozwoli na zatrzymanie stopniowej degradacji zabytku, poprzez zastosowanie szeregu funkcjonalnych rozwiązań jak np. izolacje przeciwwilgociowe, warstwy ochronne, czy wykonanie mocniejszych konstrukcji. W ramach projektu zostaną usunie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie szeregu udogodnień umożliwiających swobodne korzystanie z budynku i oferty kulturalnej dla wszystkich grup społecznych. Stara Plebania otrzyma zupełnie nowe funkcje użytkowe, wykorzystywane na cele kulturalne i edukacyjne. W ramach projektu będą wykonywane prace przygotowawcze, prace budowlane, nadzór inwestorski, digitalizacja zasobów, promocja projektu.

Informujemy, że 19 sierpnia 2021 roku odbyło się podpisanie umowy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Gminą a Województwem Mazowieckim na zadanie “Remont i przebudowa budynku starej plebanii w parafii pw. św. Anny w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny” na kwotę dotacji 80 000,00 zł.

W ramach zadania dofinansowane zostaną roboty zakończone w roku bieżącym:
1) Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii.
2) Pokrycie dachów blachą tytan-cynk, grafit na rąbek stojący z podziałami poprzecznymi.
Całkowity koszt robót 245 578,14 zł, przyznana kwota dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego to 80 000,00 zł.

19 sierpnia 2021 roku odbyło się również wręczenie dla Gminy Piaseczno przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka certyfikatów “Cenny Zabytek Mazowsza”. Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Budynek Plebanii otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł z budżetu Mazowsza.

Powiązane tematycznie:
Milion dla Muzeum Piaseczna
Dofinansowanie na ochronę obiektów zabytkowych: Starej Plebanii w Piasecznie