Ilustracja. Trwa przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Starej Plebanii, który będzie siedzibą nowego Muzeum Piaseczna. Milion dla Muzeum Piaseczna.
foto Marcin Borkowski

Projekt Gminy Piaseczno Przebudowa   i   modernizacja   budynku   starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizacja projektu będzie polegała na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Starej Plebanii w Parafii p.w. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny, który pełnić będzie funkcje kulturalne i edukacyjne. Inwestycja pozwoli również na zatrzymanie stopniowej degradacji zabytku, poprzez zastosowanie szeregu funkcjonalnych rozwiązań jak np. izolacje przeciwwilgociowe, warstwy ochronne, czy wykonanie mocniejszych konstrukcji. W ramach projektu zostaną usunie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie szeregu udogodnień umożliwiających swobodne korzystanie z budynku i oferty kulturalnej dla wszystkich grup społecznych. W ramach projektu Stara Plebania otrzyma zupełnie nowe funkcje użytkowe, wykorzystywane na cele kulturalne i edukacyjne. W ramach projektu będą wykonywane prace przygotowawcze, prace budowlane, nadzór inwestorski, digitalizacja zasobów, promocja projektu.

Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 999 688,83 zł.
Całkowita wartość projektu 8 092 074,50 zł.
Okres realizacji projektu: 05.09.2017 r. – 28.12.2023 r.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Logotypy. Projekt Gminy Piaseczno: Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powiązane tematycznie: Milion dla Muzeum Piaseczna.