Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

1950

Gmina Piaseczno zrealizowała projekt pt. „Indywidualizacja z Gminą Piaseczno”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było podniesienie indywidualnego procesu kształcenia dzieci z klas I-III Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piaseczno w okresie od IX 2013 do VII 2014 r.

Podniesienie aktywności oferty edukacyjnej realizowane było na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów ze szkół objętych projektem.

Diagnoza potrzeb uczestników w poszczególnych placówkach oświatowych została przeprowadzona w lutym 2013 r. Na jej podstawie opracowano wniosek o dofinansowanie projektu, określający m.in. tematykę zajęć realizowanych w ramach projektu oraz szacunkową liczebność grup i uczestników.

Tematyka zajęć realizowanych w ramach projektu obejmowała:
1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
5. Gimnastyka koordynacyjna dla dzieci z wadami postawy,
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnienia artystyczne,
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci – język angielski,
9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język polski.
Udział w projekcie był bezpłatny i dowolny.

Placówki Oświatowe biorące udział w projekcie:
1 Zespół Szkół Publicznych w Chylicach (Szkoła Podstawowa),
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie,
3. Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie (Szkoła Podstawowa),
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. Krauze w Piasecznie,
5. Zespół Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa) nr 3 w Piasecznie,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy z Zalesiu Górnym,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotokłosie,

Organizatorem koordynującym realizację projektu była Gmina Piaseczno w szczególności Referat ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz poszczególne ww. szkoły podstawowe.

Pogram realizowany w latach 2013-2014.