Jak powinny wyglądać okolice dworca? Na warsztatach mieszkańcy pracowali pod okiem projektantów i urzędników
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W drugiej połowie listopada projektanci zbierali wnioski mieszkańców dotyczące przyszłego zagospodarowania okolic dworca PKP w Piasecznie.

W związku z przystąpieniem do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w okolicach dworca PKP, gmina Piaseczno zorganizowała w listopadzie konsultacje społeczne z mieszkańcami. Projektanci przygotowali specjalne warsztaty, podczas których wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w pracach nad koncepcją zagospodarowania tego istotnego obszaru miasta. Ze względu na sytuację epidemiczną była możliwość uczestniczenia w pracach stacjonarnie oraz skorzystania z narzędzi internetowych.

Swoje uwagi można było zgłaszać również telefonicznie lub mailowo do urzędników przygotowujących wraz z projektantami mpzp dla tego obszaru. Koncepcja będzie obejmowała obszar sąsiadujący z terenami kolei w rejonie dworca PKP Piaseczno, pomiędzy ul. Jana Pawła II na północy a ul. Sienkiewicza na południu, a także przyległy do tego terenu obszar ograniczony ulicami Dworcową i Poniatowskiego od wschodu i ul. Broniewskiego od zachodu.

Pytania, pomysły, wnioski

Podczas konsultacji projektanci chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru, a jak chcieliby korzystać z niego w przyszłości, co należałoby zrobić, by ta przestrzeń lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności. Prosili mieszkańców o wskazanie miejsc szczególnie dla nich ważnych i wartościowych oraz tych, które powodują najwięcej trudności. Sporo dyskutowano o terenach zielonych – tych istniejących, wartych zachowania lub rewitalizacji, a także takich, które dopiero mogłyby powstać. Drugiego dnia warsztatów, podobnie jak podczas specjalnego sobotniego spaceru po terenie, którego dotyczy opracowanie, sporo mówiono o historycznych uwarunkowaniach terenów w sąsiedztwie torów kolejowych. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturę dawnej stacji przeładunkowej kolei wąskotorowej. Zarówno mieszkańcy czy zarządcy kolejki, jak i sami projektanci chętnie widzieliby tu przestrzeń wypoczynkowo-muzealną.

Bez wątpienia ważnym dla mieszkańców tematem jest znaczenie transportowe tych terenów. Dworzec i jego bezpośrednie sąsiedztwo to bardzo ważny węzeł komunikacyjny i – co się z tym wiąże – jedną z najważniejszych dla pasażerów kwestii jest wygoda korzystania z transportu publicznego oraz zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych w okolicach dworca. Po drugiej stronie tego samego problemu są okoliczni mieszkańcy, którzy borykają się z problemem pasażerów parkujących swoje samochody pod ich domami. Nie zabrakło więc rozmów na temat możliwości stworzenia dodatkowych parkingów, w tym parkingu wielopoziomowego. Projektanci pytali też mieszkańców o to, jakie nowe funkcje powinny się znaleźć w planie dla tego obszaru miasta.

Więcej zieleni, ścieżek rowerowych i połączeń przez tory

Zielone skwery, place zabaw dla dzieci i młodzieży, miejsca wypoczynku i rekreacji zarówno
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, jak i w innych punktach w okolicy dworca – tego zdecydowanie mieszkańcom brakuje.

Oczywiście bardzo ważna jest funkcja komunikacyjna. Plac przy dworcu PKP już teraz pełni rolę komunikacyjnego hubu. Mieszkańcy przesiadają się tu z pociągów do autobusów, samochodów czy na rowery. Rola tego węzła komunikacyjnego będzie rosła, zwłaszcza po wprowadzeniu dodatkowych połączeń kolejowych dzięki uruchomieniu linii SKM do Piaseczna, a w przyszłości być może dzięki rozbudowie torów kolejowych. Kluczowe jest więc zapewnienie bezpiecznych przejść między peronami kolejowymi a przystankami autobusowymi, a także zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie stacji osiedlami mieszkaniowymi.

Niezbędne jest też zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych po obu stronach torów. Padały propozycje konkretnych rozwiązań, w tym ewentualne lokalizacje parkingu wielopoziomowego czy podziemnego. Mieszkańcy zwracali też uwagę na potrzebę zapewnienia parkingu rowerowego i proponowali rozszerzenie zasięgu Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego o nowe obszary miasta i gminy. Podkreślali też potrzebę wytyczenia ścieżek rowerowych na ulicach prowadzących w stronę dworca PKP, zwłaszcza na ulicach Chełmońskiego i Wyczółkowskiego.

Zwrócono też uwagę na potrzebę budowy nowych połączeń przez tory kolejowe – czy to w postaci tunelu, czy kładki. Na przedłużeniu ul. Nadarzyńskiej mieszkańcy widzieliby najchętniej szeroki, doświetlony tunel pieszo-rowerowy. Z kolei problematyczny przejazd przez tory między ulicami Jana Pawła II i Orężnej mieszkańcy chcieliby zastąpić tunelem.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Wiosną odbędą się kolejne konsultacje

W kolejnym etapie projektanci przygotują koncepcję programowo-przestrzenną dla okolic dworca PKP. Wiosną dokument ten, zawierający propozycje konkretnych rozwiązań, również zostanie poddany konsultacjom społecznym. A następnie, uwzględniając złożone uwagi, urbaniści przygotują projekt MPZP dla opracowywanego terenu, wyłożenie jest planowane na wrzesień 2022 roku. Również na tym etapie, w sposób sformalizowany, mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi do projektu.

planokolicdworca.piaseczno.eu