Karta Dużej Rodziny – Częściowe zwroty za bilety dla Rodzin 4+

2634

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1.07.2015 r. w sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno, od dnia 1 września 2015 r. można ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydatkowanej na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z Rodzin 4+ pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego.

Zwrot przysługuje wyłącznie za bilety ulgowe imienne miesięczne lub kwartalne (30 i 90 dniowe). Ubiegający się o zwrot zobowiązany jest złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów stanowi załącznik do uchwały nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r.
Wniosek do pobrania.

Do wniosku o którym mowa należy załączyć:
– w przypadku biletów imiennych
* kserokopię tych biletów
* kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
– w przypadku doładowania Karty Miejskiej
* kserokopię Karty Miejskiej
* paragon poświadczający jej doładowanie, na którym widnieje numer doładowanej Karty Miejskiej
* kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
– w przypadku uczniów i studentów, którzy dokonuję doładowań na elektroniczną legitymację studencką lub uczniowską
* kserokopię tej legitymacji
* paragon potwierdzający jej doładowanie

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie w terminie do:
10 marca w I kwartale, 10 czerwca w II kwartale, 10 września w III kwartale, 10 grudnia w IV kwartale.

Zwroty za wnioski złożone po 10 dniu danego kwartału będą rozliczane w następnym kwartale.
Zwroty będą dokonywane raz na kwartał: do końca marca w I kwartale, do końca czerwca w II kwartale, do końca września w III kwartale, do końca grudnia w IV kwartale na podstawie złożonego wniosku.
Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej (na wskazany numer rachunku bankowego).
W przypadku braku konta bankowego możliwe jest uzyskanie zwrotu w kasie Urzędu. Odbiór gotówki będzie się odbywał w wyznaczonym dniu.
W celu sprawnej realizacji zwrotów zakupu biletów komunikacji publicznej prosimy o wskazywanie bezgotówkowej formy rozliczenia.