Kary za nieważną kartę mieszkańca

4876
Piaseczyńska Karta Mieszkańca na tle autobusów L
foto Anna Grzejszczyk

Przypominamy o konieczności kontroli ważności Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost liczby nakładanych przez kontrolerów kar za przejazd bez ważnej karty.

Piaseczyńska Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania z bezpłatnych przejazdów określonymi liniami L oraz do ulg na bilety długookresowe tzw. liniami żółtymi. Jednak aby korzystać z wszelkich uprawnień, jakie daje karta, musi ona być ważna. Ważność karty upływa po dwóch latach – wówczas musimy ją przedłużyć, jeśli nadal przysługują nam takie uprawnienia. Na karcie nie ma daty ważności. Aby sprawdzić, do kiedy jest ważna, trzeba wejść na stronę karta.piaseczno.eu/logowanie/ i po lewej stronie wybrać opcję „Sprawdź ulgi i ważność karty”, a następnie należy wprowadzić swój PESEL i numer karty.

Jazda komunikacją z nieważną kartą

Darmowe przejazdy gminną komunikacją na wyznaczonych liniach L przysługują jedynie osobom posiadającym w dniu kontroli ważną Piaseczyńską Kartę Mieszkańca. Okazanie karty nieważnej równoznaczne jest z brakiem uprawnień do darmowego przejazdu i traktowane jest jak jazda bez biletu. W takim przypadku kontroler uprawniony jest do wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. Jej wysokość wynosi 38-krotność ceny biletu jednorazowego, przesiadkowego normalnego obowiązującego w 1 i 2 strefie. Jest to kwota nawet 266,00 zł. Ostateczna wysokość opłaty dodatkowej zależy od terminu jej wniesienia. Jeśli zapłata nastąpi „na miejscu”, bezpośrednio u kontrolera – kwota ulegnie obniżeniu do 159,60 zł; jeśli środki zostaną wpłacone w ciągu 7 dni – opłata wyniesie 186,20 zł; po tym terminie należy wpłacić już pełną kwotę. Szczegółowe stawki opłat dodatkowych zawarte są na stronie www.ztm.waw.pl oraz w regulaminach przewozów dostępnych u przewoźników obsługujących daną linię.

Zakup biletu na nieważnej karcie

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że dochodzi do zakupu biletu długookresowego 30- lub 90-dniowego i zakodowania go na nieważnej karcie. Jeśli transakcja dokonywana jest w momencie, kiedy karta już straciła ważność, to kupującemu nie przysługuje zakup biletu ze zniżką przypisaną wyłącznie posiadaczom Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca i powinien zakupić bilet za pełną jego cenę. Jeśli świadomie decyduje się na zakup tańszego biletu, to korzysta z nieprzysługujących mu zniżek i naraża się na karę podczas kontroli biletów.
Jeśli zakup biletu nastąpi w chwili, gdy karta jest jeszcze ważna, ale podczas trwania okresu ważności biletu straci ona ważność (w takiej sytuacji najlepiej od razu przedłużyć ważność karty), to posiadacz karty może „wyjeździć” bilet, ale przed zakupem kolejnego powinien przedłużyć ważność swojej karty.

W obu powyższych przypadkach podczas kontroli biletów zostanie wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Oczywiście w drugim przypadku zasadne będzie złożenie odwołania od decyzji kontrolera (w momencie kontroli kontroler nie może sprawdzić daty zakupu biletu). W takim przypadku to pasażer musi udowodnić ważność karty w momencie zakupu biletu.

W tym celu trzeba zwrócić się do ZTM o szczegółową dokumentację używania karty. Niezbędnych instrukcji udzieli kontroler. Jeśli uzyskane z ZTM Warszawa dokumenty potwierdzą ważność karty w dniu zakupu biletu, opłata zostanie anulowana. W takim przypadku trzeba natomiast liczyć się z poniesieniem kosztów opłaty manipulacyjnej w wysokości 21,00 zł.

Piaseczyńska Karta Mieszkańca przy kasowniku ZTM
foto Anna Grzejszczyk

Nie płać kar – dbaj o ważność karty

Jak wynika z powyższych przykładów, ważność Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca jest bardzo istotną kwestią i jeśli nie chcemy narazić się na ponoszenie kar finansowych z tytułu nieuprawnionego jej użytkowania, należy skrupulatnie kontrolować jej ważność.

Sprawdzenia ważności karty można dokonać na wskazanej na początku artykułu stronie internetowej. Można też ściągnąć ze sklepu internetowego bezpłatną aplikację Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca – wtedy ważność karty wyświetlana jest razem
z elektroniczną wersją karty w smartfonie.

Podczas przejazdów liniami L wystarczy wyświetlić kartę w aplikacji, która pokazuje datę ważności karty. W przypadku zakupu biletów miesięcznych na przejazdy innymi liniami ZTM kodowanie biletu możliwe jest wyłącznie na tradycyjnych kartach plastikowych. ZTM nie sprzedaje długookresowych biletów 30- lub 90-dniowych w wersji elektronicznej.

Przedłużanie ważności – procedura

Aby przedłużyć ważność karty, niezbędne jest ponowne wypełnienie wniosku. Procedura jest podobna do tej przy wyrabianiu karty. Wniosek jest w zasadzie identyczny i tak jak sama karta ma charakter czasowy – znaczy to, że wszystkie udzielane zgody i oświadczenia ważne są przez okres ważności karty, o którą wnioskujemy, więc przy przedłużaniu ważności należy odnowić oświadczenia i zgody tam zawarte.

Sam wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich lub przez Internetowe Konto Posiadacza Karty. Każdy, kto posiada kartę, automatycznie ma skonfigurowane indywidualne konto. Dostęp do tego konta można uzyskać bezpośrednio z aplikacji Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca przeznaczonej do obsługi na smartfonie (aplikacja dostępna jest w sklepach internetowych na systemy Android oraz iOS) lub logując się na stronie internetowej karta.piaseczno.eu/logowanie.

Logowanie na konto

Osoby, które pierwotnie wnioskowały o kartę przez Internet, mają już zweryfikowany adres e-mail. Aby zalogować się na konto, wpisują jako login swój numer karty, a jako hasło podają numer PESEL. Po zalogowaniu zyskuje się dostęp do różnych czynności, m.in. do przedłużenia ważności karty.

Osoby, które wyrabiały kartę, składając papierowy wniosek w urzędzie, nie mają potwierdzonego adresu e-mail. Przed zalogowaniem muszą wybrać opcję “Załóż konto lub zmień adres e-mail”, następnie wypełnić krótki formularz, a po jego zatwierdzeniu zalogować się na pocztę e-mail i kliknąć link potwierdzający założenie konta. Po tej czynności należy wrócić na stronę karta.piaseczno.eu/logowanie i zalogować się.

Zarządzanie kartami

Po zalogowaniu na konto widoczna jest jedynie karta wnioskodawcy (jeśli wniosek pierwotnie był składany online, widoczne są również karty osób wymienionych we wniosku). Na konto zalogować się może jedynie osoba pełnoletnia. Aby na swoim koncie widzieć karty wszystkich członków rodziny, należy po zalogowaniu wybrać opcję “Wniosek o zarządzanie kartami”. Po akceptacji wniosku ze strony urzędu należy złożyć wniosek osobno na każdego członka rodziny, wybierając na samej górze odpowiednią kartę.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek, należy zaznaczyć odpowiednie pola przy oświadczeniach umieszczonych w formularzu. Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Piaseczno składając wniosek, oświadczają, że rozliczają swój podatek dochodowy na rzecz gminy Piaseczno, wskazując w swoim zeznaniu podatkowym adres zamieszkania na terenie gminy.

Osoby niezameldowane lub zameldowane na pobyt czasowy podczas składania wniosku online powinny załączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT ze wskazanym adresem zamieszkania na terenie gminy Piaseczno. Załączony dokument musi mieć poświadczenie złożenia w Urzędzie Skarbowym. W przypadku składania PIT osobiście wymagana jest widoczna i czytelna pieczątka potwierdzająca wpływ dokumentu do Urzędu Skarbowego. W przypadku składania deklaracji elektronicznie na załączonym dokumencie musi być umieszczony identyfikator liczbowy oraz dołączone UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z tym samym identyfikatorem. Dopiero zgodność tych dwóch dokumentów stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Przedłużanie Piaseczyńskich Kart Dużej Rodziny

Piaseczyńskie Karty Dużej Rodziny należy odnawiać co rok. Takie karty są ważne do 30 września każdego roku bez względu na termin wydania karty. W przypadku rodziny z dziećmi niepełnoletnimi do przedłużenia ważności wystarczą wniosek i deklaracja o władzy rodzicielskiej. W przypadku dzieci pełnoletnich i dalej uczących się należy dołączyć dodatkowo kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej (obie strony).

Więcej informacji udziela:
Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
telefon: 22 726 80 43
e-mail: karta@piaseczno.eu