Kolejny etap prac nad planem dla okolic dworca PKP w Piasecznie

1334
Konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane m.in. na terenie targowiska w Piasecznie
Konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane m.in. na terenie targowiska w Piasecznie

Na początku 2023 roku zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu dworca PKP Piaseczno, do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi. Przygotowanie projektu poprzedziły dwa cykle konsultacji z mieszkańcami.

Konsultacje, dotyczące pomysłów na zagospodarowanie tego niezwykle ważnego dla wielu mieszkańców oraz samego miasta obszaru, zostały zrealizowane w dwóch etapach. Przed rokiem, podczas pierwszego etapu konsultacji, projektanci i urzędnicy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru, a jak chcieliby korzystać w przyszłości – i co zrobić, by ta okolica lepiej odpowiadała potrzebom lokalnej społeczności. W oparciu o zebrany jesienią 2021 roku materiał zostały przygotowane wstępne warianty zagospodarowania obszaru sąsiadującego z terenami kolei w rejonie dworca PKP Piaseczno, pomiędzy ulicami Jana Pawła II na północy i Sienkiewicza na południu, a także przyległego do tego terenu obszaru ograniczonego ulicami: Dworcową i Poniatowskiego od wschodu oraz Broniewskiego od zachodu. Wiosną koncepcje te zostały przedstawione mieszkańcom. Łącznie w konsultacjach wzięło udział około czterystu osób.

Spotkania, ankiety, uwagi

Celem konsultacji była prezentacja koncepcji zagospodarowania i możliwości zabudowy, które później znajdą się w zapisach planu miejscowego. Koncepcja została przygotowana w sposób pozwalający mieszkańcom – niespecjalizującym się w zagadnieniach planistycznych – zapoznać się z propozycją zabudowy, jej funkcjami, gabarytami, a także proponowanym przebiegiem dróg, ciągów pieszych i przestrzeni publicznych. Przygotowane przez projektantów rysunki i makieta ułatwiały zorientowanie się w proponowanych rozwiązaniach.

Mieszkańcy dzielili się z projektantami i urzędnikami swoimi obawami i spostrzeżeniami dotyczącymi prezentowanych rozwiązań, ale też zagadnieniami dotyczącymi obecnego funkcjonowania tego obszaru. Zwracali uwagę na problemy dotyczące parkowania, konieczność budowy nowych połączeń czy potrzebę budowy kina.

Z wypełnionych ankiet wynikało poparcie dla realizacji muzeum kolejnictwa czy zwiększenia oferty usługowo-handlowej. Ważnym zagadnieniem jest uporządkowanie parkowania
i rozwoju komunikacji publicznej oraz realizacja węzła komunikacyjnego przy dworcu. Dodatkowym aspektem były zagadnienia dotyczące zapewnienia terenów rekreacyjnych
i ochrony środowiska.

Zasadniczo w ocenie mieszkańców po wschodniej stronie torów nie ma przeciwskazań do intensywnego rozwoju, do powstawania nowych obiektów, w szczególności handlowo-
-usługowych. Pojawiła się jedynie obawa dotycząca zagospodarowania zachodniej strony linii kolejowej, zabudowanej obecnie domami jednorodzinnymi. Część mieszkańców obawia się przedłużenia ul. Reymonta do ul. Orężnej oraz dopuszczenia w tym rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej. W obecnym stanie zagospodarowania funkcjonują w sąsiedztwie torów budynki usługowe. Mieszkańcy duży nacisk położyli również na połączenia pieszo-rowerowe osiedli mieszkaniowych po zachodniej stronie torów z miastem.
Materiały z konsultacji, zawierające zestawienie uwag i sugestii do proponowanych rozwiązań, znajdują się na stronie internetowej gminy.

Wyłożenie mpzp

Kolejnym etapem prac jest przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu dworca PKP Piaseczno. Projekt ten, zgodnie z procedurą planistyczną, zostanie wyłożony i mieszkańcy będą mogli zgłaszać do niego uwagi. Planowany termin wyłożenia to początek II kwartału 2023 roku. Informacje o wyłożeniu planu mieszkańcy znajdą również na stronie: www.piaseczno.eu / konsultacje okolic dworca PKP.

planokolicdworca.piaseczno.eu