Teren objęty opracowaniem. Koncepcja dla nowej części parku w Piasecznie
Wizualizacja pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl

Gmina Piaseczno chce przyłączyć do parku miejskiego niezagospodarowany dotąd teren o powierzchni czterech hektarów. W tej sprawie z mieszkańcami zostały przeprowadzone szerokie konsultacje, na podstawie których powstała koncepcja urbanistyczno-architektoniczna tego obszaru.

Konsultacje z mieszkańcami przebiegały dwuetapowo, po pierwszym etapie realizująca zadanie na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy firma Kształtownia przedstawiła dwa warianty zagospodarowania przestrzeni, z których wybrany został jeden, uzupełniony o dodatkowe uwagi mieszkańców oraz pracowników urzędu miasta. Sama realizacja uzależniona jest jednak od pozyskania przez gminę tego terenu, który jest obecnie w rękach powiatu. Ta procedura trwa. Konieczne jest wykonanie decyzji podziałowych oraz podjęcie stosownych uchwał przez starostwo powiatowe. Z kolei gmina Piaseczno musi zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki na ten cel.

Kontekst przestrzenny

Teren objęty opracowaniem znajduje się na tyłach Parku im. Książąt Mazowieckich, pomiędzy zabytkowymi budynkami parkowymi, zmodernizowanym stawem oraz kanałem Perełki a ul. Armii Krajowej, czyli obwodnicą miasta. W obszarze opracowania wyróżnić można główną strefę, której koncepcja ma charakter realizacyjny, oraz dwie strefy, gdzie koncepcja ma charakter studialny. W jednej z tych stref znajdują się bowiem zabytkowe budynki, które obecnie są zamieszkałe, a mają zostać poddane rewitalizacji pod kątem funkcji publicznych, kulturalno-oświatowych. W drugiej strefie zarezerwowany został natomiast teren pod budowę zbiornika retencyjnego dla planowanej przebudowy drogi krajowej nr 79. Integralnym elementem nowej części parku będzie też ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Chyliczkowską z ul. Orzeszkowej.

Układ funkcjonalny i kompozycja

Kompozycja nowego obszaru stanowi rozwinięcie układu starej części parku. Spójność zostanie osiągnięta poprzez naturalne przedłużenie istniejących alei parkowych, zachowanie podobnej wielkości wnętrz parkowych, kolorystyki nawierzchni i nawiązań w małej architekturze czy oświetleniu. Ze względu na planowany rekreacyjny charakter tej części parku celowo zmienione zostaną detale, które będą pozbawione elementów historyzujących, jak zdobienia ławek i latarni.

Układ komunikacyjny

Istotnym elementem koncepcji pod względem komunikacyjnym jest silniejsze powiązanie parku z terenami leżącymi po południowej stronie Perełki. W tym celu wprowadzono dwie nowe kładki przez kanałek. Układ komunikacyjny podkreśla najważniejsze kierunki występujące w parku, jak np. przedłużenie bulwaru ciągnącego się wzdłuż kanałku. Planowana droga, która będzie ciągiem pieszo-rowerowym z dopuszczeniem ruchu kołowego wyłącznie dla służb miejskich, może być też bezpieczną strefą dla rolkarzy, a także służyć do lokalizacji food trucków czy organizacji kiermaszów okolicznościowych.

Wybieg dla psów

To bardzo istotny element nowej część parku, o który postulowało wielu mieszkańców. Planuje się, że będzie to ogrodzony teren o powierzchni około 1 600 mkw. z lokalizacją elementów do zabaw i ćwiczeń dla czworonogów. Jak się okazało w toku konsultacji, jest to najtrudniejszy temat związany z organizacją nowej przestrzeni parkowej. Pierwszy wariant
w bliskiej odległości od ul. Prusa spotkał się ze zdecydowanym protestem okolicznych mieszkańców. Rozważane są jeszcze dwie inne lokalizacje, ale tu również potrzebna jest zgoda bądź starostwa powiatowego, bądź GDDKiA, co może okazać się trudne. W grę wchodzi też ewentualnie rezygnacja z innej funkcji parkowej, która została wskazana w konsultacjach, na rzecz wybiegu dla psów. Decyzje w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte.

Strefy przyrodnicze

Koncepcja parku przewiduje utworzenie stref, w których ingerencja projektowa
będzie minimalna. Strefa przyrodniczo-spacerowa będzie utworzona m.in. po obu stronach wejścia do parku od strony ul. Prusa. Planowane są tu łąki kwietne oraz duża ilość drzew owocowych i miododajnych. Ławki będą zlokalizowane wyłącznie wzdłuż kanałku. Planowane są natomiast naturalne elementy drewniane, głazy, pieńki, tablice edukacyjne, a także montaż karmników oraz domków dla owadów czy budek lęgowych. W strefie tej ma też być zlokalizowana siłownia zewnętrzna. Druga strefa przyrodnicza zaplanowana jest przy projektowanym zbiorniku retencyjnym dla DK 79, zaś trzecia w sąsiedztwie zabytkowych budynków.

Ogrody społeczne

Organizacja ogrodów społecznych we wspólnej przestrzeni o charakterze działkowym ma pozwolić na integrację mieszkańców oraz umożliwić edukację przyrodniczą. Miejsce na to przewidziane jest po zachodniej stronie w pobliżu szkoły o kierunkach ogrodniczych i krajobrazowych, która byłaby włączona w ten projekt. Planowane jest zachowanie obecnych drzew owocowych, a także lokalizacja domku ogrodowego, z toaletami i salką warsztatową oraz altany ze stołami.

Plac zabaw - widok z lotu ptaka.
Wizualizacja placu zabaw

Górka saneczkowa z placem zabaw

Na wschodniej polanie zaproponowano górkę saneczkową zintegrowaną z placem zabaw dla dzieci. Latem górka może służyć do zjazdów rowerowych, biegania czy opalania. Od strony placu zabaw zaprojektowano wejście na górkę przez tunele linowe oraz zjazd długim ślizgiem. Będzie też można wejść na górkę schodami. Plac zabaw zaprojektowano z myślą o starszych dzieciach, czemu mają odpowiadać planowane urządzenia. Plac dla młodszych dzieci znajduje się już w starej części parku. Zaproponowany jest też mały wodny plac zabaw.

Minitężnia i strefa spotkań

Przy wejściu do parku od strony ul. Orzeszkowej ma się znajdować tężnia solankowa. Plac ma być połączony ze strefą stolików parkowych. W tym miejscu jest też zaplanowana toaleta oraz przedpole z możliwością zaparkowania roweru, gdyż miejsce to jest znacznie oddalone od centrum miasta. Całość przestrzeni zostanie otoczona nasadzeniami krzewów ozdobnych i kwitnących drzew. Wokół tężni zostaną postawione liczne ławki, a kamienna nawierzchnia ma być odporna na działanie soli.

Polana parkowa ze sceną oraz ogród różany

Centrum parku ma stanowić rozłożysta polana z dominującym dębem im. Cecylii Plater-Zyberkówny. W tej okolicy będzie można wygodnie biegać czy jeździć na rolkach, a w przestrzeń polany wpleciono nieformalną scenę parkową, która będzie miała formę kilkupoziomowego drewnianego owalu i umożliwi organizację małych koncertów czy przedstawień w otoczeniu ciekawej parkowej scenerii. W strefie południowo-zachodniej w rejonie wejścia od ul. Prusa projektuje się Ogród Różany im. Cecylii Plater. Będzie to cicha, pachnąca zielenią strefa z pergolą z bujanymi ławkami oraz stolikami do rozmów i gier.

Ogród Różany im. Cecylii Plater. Wizualizacja pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl
Wizualizacja Ogrodu Różanego im. Cecylii Plater

Kompozycja roślinna

Projektowana przestrzeń będzie posiadać kilka typów układu zieleni wysokiej, niskiej oraz muraw. Planowane są różne gatunki drzew i krzewów w zależności od strefy. Będą m.in. szpalery lip, sosny, drzewa owocowe oraz gatunki rzadkie, jak magnolia japońska, tulipanowiec czy dąb błotny. W strefie zabytkowej zostaną wprowadzone klasyczne krzewy, hortensje, róże, cisy. Będą też wielogatunkowe zagajniki i wspomniane wcześniej łąki kwietne.

Aspekty ekologiczne

W koncepcji dla nowej części parku przewidziano szereg rozwiązań proekologicznych. Ścieżki będą wykonane z nawierzchni o maksymalnym stopniu wodoprzepuszczalności. Zadbano o dobór roślinności miododajnej. Wycinka drzew będzie ograniczona do minimum, za to pojawią się nowe nasadzenia. Łąki kwietne będą nasadzane rodzimymi gatunkami. Pojawią się schronienia dla ptaków i owadów. Wprowadzona zostanie mała retencja wód opadowych.

Więcej informacji na stronie: konsultacjepark.piaseczno.eu.