Koncepcja Parku Zalesie

6148
Koncepcja Parku Zalesie
Koncepcja Parku Zalesie

Na zlecenie urzędu miasta i gminy Piaseczno opracowana została koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenów położonych pomiędzy Zalesiem Dolnym i Zalesiem Górnym a obejmujących część Lasów Chojnowskich, dolin rzek Czarnej i Jeziorki a także obszar Górek Szymona. Projekt po przeprowadzeniu konsultacji społecznych stał się podstawą dla opracowanego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Piaseczno w części dotyczącej tego obszaru.

Opracowując koncepcję gmina ma na celu podniesienie walorów krajobrazowych tego terenu oraz ochronę wartości przyrodniczych. Tak atrakcyjny turystycznie teren położony 20 kilometrów od stolicy już teraz przyciąga w weekendy mieszkańców Piaseczna oraz tysiące warszawiaków. Nie ma w tym nic złego i jest to okazja do zrobienia dobrego interesu. Jednak zdaniem burmistrza, żeby obecność weekendowych turystów nie powodowała dewastacji tego obszaru, a ponadto nie była kłopotliwa dla mieszkańców okolicznych miejscowości, należy już teraz zadbać o porządek i ład przestrzenny oraz ustalić podstawowe zasady zagospodarowania tego obszaru.

Obszar nazwany roboczo Parkiem Zalesie obejmuje tereny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z chronioną strefą doliny rzeki Jeziorki oraz zespołem przyrodniczo – krajobrazowym Górki Szymona. Nic więc dziwnego, że szczególną uwagę w projekcie zwraca się na zachowanie miejsc o dużych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza kompleksów leśnych i układu wodnego. Autorka Dorota Sikora nie zapomniała również o miejscach posiadających wartości historyczne i zaleca zachowanie ich wraz z otoczeniem w niezmienionym stanie. Ponadto w opinii autorki na całym obszarze powinna zostać zachowana jedno i dwukondygnacyjna zabudowa, a mostki i jazy powinny zostać przebudowane w celu udostępnienia ich dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć że projekt zakłada dojazd samochodem tylko na obrzeża parku (wyjątkiem byłby Gościniec Warecki udostępniony dla ruchu samochodowego na całej długości ) i dalsze poruszanie się rowerem lub pieszo. Dlatego, w zaroślach i trzcinach wzdłuż ciągów spacerowych należy wykonać otwory widokowe na wodę, a także otworzyć widok na stawy z drogi brukowanej Żabieniec – Jesówka oraz z grobli przy Górkach Szymona na Jeziorkę. Ponadto tam gdzie to możliwe naziemne linie energetyczne miałyby być schowane pod ziemię. Na koniec ujednolicony zostać ma styl elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci i oświetlenia, a zwieńczeniem projektu będzie wprowadzenie ujednoliconego systemu informacji przestrzennej oraz opracowanie logo Parku i folderu turystycznego.

Do pobrania:

Koncepcja Park Zalesie
Mapa – Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego
Mapa – Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego – analiza walorów kulturowo – krajobrazowych
Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego – analiza walorów kulturowo – krajobrazowych (zdjęcia)
Mapa – Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego – analiza walorów przyrodniczych